REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
SKUPŠTINA GRADA
SAVET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
BROJ: II-04-06-6/2017-11
Pančevo, 03.04.2017. godine

Na osnovu članova 38. i 50. Poslovnika Skupštine grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, broj 1/15-prečišćeni tekst).

SAZIVAM

Za 06. april 2017. godine sa početkom u 12:00 časova IV Sednicu Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva. Sednica će se održati u sali na IX spratu Gradske uprave grada Pančeva

D N E V N I  R E D

  1. Informacija o Zaključku o pokretanju inicijative za donošenje Odluke o pristupanju izradi Akcionog plana grada Pančeva za prevenciju i zaštitu od diskriminacije, za period od 2017-2020.godine
  2. Informacija o Zaključku o pokretanju inicijative za donošenje Odluke o pristupanju vođenja rodno osetljive statistike u organima Gradske uprave Grada Pančeva, Skupštini Grada Pančeva, ustanovama i organizacijama koje obavljaju javna ovlašćenja i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Pančevo.
  3. Planiranje  aktivnosti Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu.
  4. Razno