РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
БРОЈ: II-04-06-6/2017-11
Панчево, 03.04.2017. године

На основу чланова 38. и 50. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 1/15-пречишћени текст).

САЗИВАМ

За 06. април 2017. године са почетком у 12:00 часова IV Седницу Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева. Седница ће се одржати у сали на IX спрату Градске управе града Панчева

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Информација о Закључку о покретању иницијативе за доношење Одлуке о приступању изради Акционог плана града Панчева за превенцију и заштиту од дискриминације, за период од 2017-2020.године
  2. Информација о Закључку о покретању иницијативе за доношење Одлуке о приступању вођења родно осетљиве статистике у органима Градске управе Града Панчева, Скупштини Града Панчева, установама и организацијама које обављају јавна овлашћења и јавним предузећима чији је оснивач Град Панчево.
  3. Планирање  активности Локалне мреже за превенцију дискриминације и подршку ЛГБТ особама у Панчеву.
  4. Разно