Postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja podrazumeva: odabir budžetskih programa u okviru kojih će biti definisani rodno osetljivi cilj; programske aktivnosti koje doprinose rodnoj ravnopravnosti; i rodno osetljivi indikatori, koji omogućavaju praćenje ostvarenosti ciljeva, ali i rodnu analizu izvršenja budžeta.

Savet za rodnu ravnopravnosti grada Pančeva organizovaće seminar za budžetske korisnike, kao i inicirati usvajanje Odluke o rodno osetljivoj statistici i službenoj evidenciji u Gradu Pančevu, u okviru realizacije Projekta „Put ka rodnoj ravnopravnosti u Gradu Pančevu“ čiji su ciljevi:

  • uspostavljanje institucionalnih preduslova i jačanje kapaciteta za uključivanje rodne perspektive u donošenju programa, odluka i strateških dokumenata;
  • unapređenje sigurnosti i bezbednosti žena, njihova participacija pri donošenju odluka, kao i veća dostupnost usluga koje odgovaraju njihovim potrebama; i
  • jačanje institucionalnih okvira za sprovođenje politika rodne ravnopravnosti u gradu Pančevu kroz povećanje kapaciteta,nadležnosti i vidljivosti Saveta za rodnu ravnopravnost i dostupnostinformacija o sprovođenju politika jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti.

Više o Planu postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za korisnike budžetskih sredstava grada Pančeva za 2018. godinu možete pročitati u priloženom dokumentu:
Plan postupnog uvođenja ROB za korisnike budžetskih sredstava grada Pančeva za 2018. god.