Поступно увођење родно одговорног буџетирања подразумева: одабир буџетских програма у оквиру којих ће бити дефинисани родно осетљиви циљ; програмске активности које доприносе родној равноправности; и родно осетљиви индикатори, који омогућавају праћење остварености циљева, али и родну анализу извршења буџета.

Савет за родну равноправности града Панчева организоваће семинар за буџетске кориснике, као и иницирати усвајање Одлуке о родно осетљивој статистици и службеној евиденцији у Граду Панчеву, у оквиру реализације Пројекта „Пут ка родној равноправности у Граду Панчеву“ чији су циљеви:

  • успостављање институционалних предуслова и јачање капацитета за укључивање родне перспективе у доношењу програма, одлука и стратешких докумената;
  • унапређење сигурности и безбедности жена, њихова партиципација при доношењу одлука, као и већа доступност услуга које одговарају њиховим потребама; и
  • јачање институционалних оквира за спровођење политика родне равноправности у граду Панчеву кроз повећање капацитета, надлежности и видљивости Савета за родну равноправност и доступност информација о спровођењу политика једнаких могућности и родне равноправности.

Више о Плану поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2018. годину можете прочитати у приложеном документу:
План поступног увођења РОБ за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2018. год.