REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
SKUPŠTINA GRADA
SAVET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
BROJ:
Pančevo, 14.02.2017. godine

U nameri da se pravovremeno i sveobuhvatno odgovori na proces uvođenja rodne perspektive u budžet Grada Pančeva, u skladu sa  važećim zakonskim okvirom, podzakonskim aktima, nacionalnim strateškim dokumentima (Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine), lokalnim strateškim dokumentima (Akcioni plan grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti), kao i u skladu sa odredbama Statuta grada Pančeva iz dela Nadležnosti grada, član 21. stav 1 alineja 321, Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva pokreće inicijativu za donošenje Odluke o pristupanju vođenja rodno osetljive statistike. Odluka se odnosi na podatke koje prikupljaju organi Gradske uprave Grada Pančeva, Skupštine Grada Pančeva, ustanove i organizacije koje obavljaju javna ovlašćenja i javna preduzeća čiji je osnivač Grad Pančevo.

Odluka će obezbediti da sledeći podaci moraju biti iskazani po polu:

  • Podaci o izvršenju budžeta, koji uključuju korisnike, moraju biti prikupljeni, obrađeni i iskazani po polu; i
  • Podaci u godišnjim izveštajima organa gradske uprave, kao i indirektnih budžetskih korisnika na teritoriji Grada Pančeva, moraju biti iskazani po polu.

Statistički podaci prikupljeni na nivou jedinice lokalne samouprave, sastavni su deo statističkog informacionog sistema Republike Srbije i dostupni su javnosti, u skladu sa zakonom. Nadzor nad primenom Odluke vršiće nadležni Sekretarijati i službe Gradske uprave, Savet za rodnu ravnopravnost i Skupština Grada Pančeva.

U cilju efikasnog praćenja socijalnih i ekonomskih pojava i položaja žena i muškaraca u društvu, potrebno je obezbediti podatke i indikatore koji će se redovno pratiti i koristiti pri donošenju odgovorajaćih politika, planova i pravovremenih odluka. Zato i statistika treba da bude „rodno osetljiva“, tj. da prikuplja, tabelira, prikazuje i publikuje podatke prema polu.

Inicijativa je nastala kao rezultat sagledavanja potreba korisnika/ca da se stanje u društvu i odnosi među polovima prate preko statističkih podataka, kao i sa namerom da se omogući da se, zahvaljujući statističkim podacima, kreiraju i sprovode politike koje su usmerene na otklanjanje nejednakosti i unapređenje jednakih mogućnosti.

Odluka o pristupanju vođenja rodno osetljive statistike je veoma  važna za praktično delovanje na polju ostvarivanja ravnopravnosti polova. Baza statističkih podataka, naime, predstavlja skup indikatora i pokazatelja koji pružaju mogućnost uvida u realno stanje ravnopravnosti žena i muškaraca. Zato je ona i oslonac za ocenu stanja u ovoj oblasti, što je nužna i polazna pretpostavka za kreiranje posebnih mera i preduzumanje konkretnih aktivnosti na ostvarivanju ravnopravnosti polovara.

Utemeljenje za donošenje Odluke o pristupanju vođenja rodno osetljive statistike, kao lokalnog starteškog akta se, pored Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006), Zakona o ravnopravnosti polova „Sl. glasnik RS“, broj 104/09., čl. 402 nalazi i u članu 16. stav 1. Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 103/15). U ovom delu Zakona naznačeno je da se rodno budžetiranje uvodi na osnovu rodne analize korisnika budžetskih sredstava koja se može uraditi jedino na osnovu rodno razvrstanih pokazatelja.

Rodna statistika je statistika vođena s obzirom na pol/rod te se odnosi na statističke podatke koji odražavaju stvarni položaj žena i muškaraca u svim područjima života, uključujući odnose između polova. Ona omogućuje vidljivost stanja i iskustva žena i muškaraca tokom svih faza života i jasno pokazuje stepen ravnopravnosti polova u društvu.

U skladu sa napred navedenim očekujemo usvajanje inicijative za donošenje Odluke o pristupanju vođenja rodno osetljive statistike.

S poštovanjem,

predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada
Milica Todorović, Mast. politik.