РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
БРОЈ:
Панчево, 14.02.2017. године

У намери да се правовремено и свеобухватно одговори на процес увођења родне перспективе у буџет Града Панчева, у складу са  важећим законским оквиром, подзаконским актима, националним стратешким документима (Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године), локалним стратешким документима (Акциони план града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности), као и у складу са одредбама Статута града Панчева из дела Надлежности града, члан 21. став 1 алинеја 321, Савет за родну равноправност Скупштине града Панчева покреће иницијативу за доношење Одлуке о приступању вођења родно осетљиве статистике. Одлука се односи на податке које прикупљају органи Градске управе Града Панчева, Скупштине Града Панчева, установе и организације које обављају јавна овлашћења и јавна предузећа чији је оснивач Град Панчево.

Одлука ће обезбедити да следећи подаци морају бити исказани по полу:

  • Подаци о извршењу буџета, који укључују кориснике, морају бити прикупљени, обрађени и исказани по полу; и
  • Подаци у годишњим извештајима органа градске управе, као и индиректних буџетских корисника на територији Града Панчева, морају бити исказани по полу.

Статистички подаци прикупљени на нивоу јединице локалне самоуправе, саставни су део статистичког информационог система Републике Србије и доступни су јавности, у складу са законом. Надзор над применом Одлуке вршиће надлежни Секретаријати и службе Градске управе, Савет за родну равноправност и Скупштина Града Панчева.

У циљу ефикасног праћења социјалних и економских појава и положаја жена и мушкараца у друштву, потребно је обезбедити податке и индикаторе који ће се редовно пратити и користити при доношењу одговорајаћих политика, планова и правовремених одлука. Зато и статистика треба да буде „родно осетљива“, тј. да прикупља, табелира, приказује и публикује податке према полу.

Иницијатива је настала као резултат сагледавања потреба корисника/ца да се стање у друштву и односи међу половима прате преко статистичких података, као и са намером да се омогући да се, захваљујући статистичким подацима, креирају и спроводе политике које су усмерене на отклањање неједнакости и унапређење једнаких могућности.

Одлука о приступању вођења родно осетљиве статистике је веома  важна за практично деловање на пољу остваривања равноправности полова. База статистичких података, наиме, представља скуп индикатора и показатеља који пружају могућност увида у реално стање равноправности жена и мушкараца. Зато је она и ослонац за оцену стања у овој области, што је нужна и полазна претпоставка за креирање посебних мера и предузумање конкретних активности на остваривању равноправности половара.

Утемељење за доношење Одлуке о приступању вођења родно осетљиве статистике, као локалног стартешког акта се, поред Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006), Закона о равноправности полова „Сл. гласник РС“, број 104/09., чл. 402 налази и у члану 16. став 1. Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 103/15). У овом делу Закона назначено је да се родно буџетирање уводи на основу родне анализе корисника буџетских средстава која се може урадити једино на основу родно разврстаних показатеља.

Родна статистика је статистика вођена с обзиром на пол/род те се односи на статистичке податке који одражавају стварни положај жена и мушкараца у свим подручјима живота, укључујући односе између полова. Она омогућује видљивост стања и искуства жена и мушкараца током свих фаза живота и јасно показује степен равноправности полова у друштву.

У складу са напред наведеним очекујемо усвајање иницијативе за доношење Одлуке о приступању вођења родно осетљиве статистике.

С поштовањем,

председница Савета за родну равноправност Скупштине града
Милица Тодоровић, Маст. политик.