РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

БРОЈ: I-01-208-1/2021

ДАНА: 1. децембар 2021. године

26000 П А Н Ч Е В О

Трг краља Петра I бр. 2-4

 

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку («Службени гласник РС» бр. 104/09 и 99/11), главе IV. тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 и 90/21) и члана 3. став (3) Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму, Градска управа града Панчева даје

 

 

                                                                                                          О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Део јединственог бирачког списка за подручје града Панчева, на основу кога ће се 16. јануара 2022. године одржати републички референдум ради потврђивањa Акта о промени Устава Републике Србије, изложен је на увид у Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, Панчево, Трг краља Петра I 2-4, спрат Ι, канцеларија бр. 107.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку подноси се Градској управи града Панчева писмено на адресу: Град Панчево, Градска управа града Панчева, Трг краља Петра Ι бр. 2-4 или непосредно у службеним просторијама Секретаријата за општу управу, Ι спрат соба бр. 107, тел. 013/308-820 и e-mail: birackispisak@pancevo.rs.

Грађани могу извршити увид у бирачки списак, сваког радног дана од 7,30 до 15,30  сати и суботом од 10,00 до 16,00 сати и поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку до 31. децембра 2021. године у 24 часа, након чега се бирачки списак закључује.

После закључења бирачког списка од 1. до 12. јунуара 2022. године у 24 часа (најкасније 72 сати пре дана одређеног за одржавање референдума) грађани захтев за промене у јединственом бирачком списку могу поднети Министарству државнe управe и локалнe самоуправe непосредно или преко Градске ураве града Панчева, по месту пребивалишта.

Грађани могу од расписивања референдума до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, 25. децембра 2021. године  у 24 часа поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће гласач на предстојећем републичком референдуму гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке дужни су да поступају у складу са Законом о заштити података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak  уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

  Слађана Фератовић