На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 1/17 и 30/18) и чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14- др. закон,  101/16-др. Закон, 47/18 и 111/21-др. закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

1.Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна и физичка лица   да својим програмима и пројектима конкуришу за су/финансирање својих активности у области спорта у граду Панчеву за 2024. годину у следећим сегментима:

 •  А) Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата
 •  Б) Развој спорта
 1. Циљеви позива:
 • Стварање услова за повећање учешћа грађана у спортским програмима кроз систематско вежбање
 • Здравствена превенција грађана
 • Унапређивање и омасовљавање спорта у школама
 • Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно – педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго
 • Промовисање спорта као сегмента здравог животног стила
 • Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз спортске активности
 • Системско унапређивање  спорта на територији града Панчева
 • Подизање квалитета у области свих сегмената спорта
 1. Предмет су/финансирања програма и пројекта
 • Програми и пројекти који подстичу и стварају услове за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена, спорта особа са инвалидитетом као и развоја спорта у  насељеним местима
 • Програми и пројекти подршке врхунским спортистима и тренерима, као и перспективним спортистима млађих узрасних категорија на територији града Панчева
 • Програми и пројекти унапређења стручног рада учесника у систему спорта са територије града Панчева
 • Програми и пројекти  који подржавају активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских савеза и Спортског савеза града Панчева
 • Програми и пројекти за реализацију спортских манифестација од интереса за град Панчево
 • Програми и пројекти којима се доприноси развоју спорта у граду Панчеву

Средства за су/финансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2024. годину планирана су Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину.

 1. Општи и посебни услови позива

Право на су/финансирање спортских програма и пројеката имају све спортске организације  и друга правна лица,  као и  појединци  у сегменту финансирања спортских стручњака у спортским организацијама и другим правним лицима,  које испуњавају следеће услове:             

 • Да имају својство правног лица са седиштем на територији града Панчева (Испуњеност овог услова подносиоци пријаве или захтева доказују достављањем решења АПР-а о регистарцији).
 • Да постоје и раде најмање годину дана (Испуњеност овог услова подносиоци пријаве и/или захтева доказују достављањем решења АПР-а о регистарцији)
 • Да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају  блокаду пословног рачуна, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања, да нису у последње две године правоснажном одлуком кажњавани за прекршај или привредни преступ у вези са њиховом делатношћу, финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту  (Испуњеност ових услова подносиоци пријаве и/или захтева доказују достављањем  уверења из Прекршајног и Привредног суда)
 • Да имају искуство у реализацији програмa и пројектa за који подносе захтев (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци захтева, и то тако што ће у Захтеву за суфинансирање програма и пројеката у сегменту Развој спорта, у тачки III-a – Досадашња искуства организације описати досадашња искуства. Давалац средстава задржава право да затражи доказе од подносиоца захтева којима поткрепљују своје тврдње)
 • Да су испунили своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Панчево, закључно са 31.12.2023. године као и да их редовно испуњавају у 2024. години. (Испуњеност овог услова подносиоци пријаве и/или захтева доказују достављањем Изјавe о испуњености услова и прихватању обавеза подносиоца, односно корисника средстава из Буџета града Панчева за 2024.годину, а давалац средстава може да затражи на увид следеће доказе: плаћене рачуне, потврде или слично, односно сам да прибави доказе од надлежних установа и предузећа)
 • Да својим пројектом подстичу и стварају услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци захтева и то у самом пројекту у делу  описа пројекта).
 • Да у већој мери унапређују квалитет спорта у  сегменту за који конкурише (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци захтева и то у самом пројекту, у делу  описа пројекта).
 • Остварен спортски резултат (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци пријаве, и то потврдом матичног савеза о оствареном спортском резултату)
 • Да је спортиста остварио спортски резултат као члан спортске организације са територије града Панчева (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци пријаве и то достављањем потврде спортске организације да је спортиста свој резултат остварио као члан спортске организације са територије града Панчева)
 • Да је спортска организација која је подносилац пријаве и/или захтева донела одлуку којим су породица са троје и више деце ослобођена плаћања трошкова чланарине за децу узраста до 14 година (испуњеност овог услова доказује се достављањем одлуке о ослобађању плаћања трошкова чланарине)
 • Да је спортска организација која је подносилац пријаве и/или захтева члан Спортског савеза Панчево (Испуњеност овог услова доказују и подносиоци пријаве и подносиоци захтева, и то достављањем потврде Спортског савеза Панчево да је спортска организација – подносилац пријаве члан Спортског савеза Панчево)
 • Уплата Градске административне таксе у износу од 150,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19, 70/20 и 41/23).

Корисник средстава је у обавези да за сваки одобрени програм/пројекат отвори посебан наменски подрачун код Управе за трезор.

Начин располагања средствима из буџета града и друге обавезе дефинишу се Уговором који закључује Градоначелник града Панчева и корисник средстава, а у складу са  Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину, Правилником о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева и другим  прописима.

НАПОМЕНА: Изјава  о испуњености услова и прихватању обавеза подносиоца захтева, односно корисника средстава из Буџета града Панчева за 2024.годину и Сагласност за обраду података о личност налазе се у прилогу Захтева за суфинансирање програма и пројеката у сегменту Развој спорта у 2024.години и у прилогу  Пријаве за финансирање појединачних давања на име постигнутих спортских резултата.

 1. Пријаве и захтеви, као и обавезна документација

Пријаве и Захтеви са потпуном   документацијом  слати на адресу ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I број 2-4, 26000 Панчево или предати у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА са назнаком: “Јавни позив за су/финансирање програма и пројеката  у области спорта у граду Панчеву за 2024. годину у сегментима: Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата и Развој спорта“,  са напоменом » НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ«.

Захтеви и Пријаве на Јавни позив се могу добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 207, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра  I  2-4, или преузети са званичне интернет презентације града Панчева  www.pancevo.rs.

Обавезна  документација треба да садржи:

 1. Захтев за су/финансирање програма и пројеката  у сегменту Развој спорта у 2024.години или Пријаву за финансирање појединачних давања на име постигнутих спортских резултата
 2. Доказе о испуњености услова, који су наведени у тачки 4. – Општи и посебни услови  позива, односно у пријави и захтеву.
 3. Доказ о уплати Градске административне таксе

6.Рок

Рок за предају  документације за суфинансирање програма и пројекта из области спорта у граду Панчеву за 2024. годину  je до 29. новембра 2024. године, односно до утрошка средстава, планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину у сегментима: Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата и Развој спорта. Јавни позив биће објављен у недељном листу „Панчевац“ и на званичној интернет презентацији града Панчева, www.pancevo.rs.

 • Непотпуне и неблаговремене пријаве и захтеви неће се узимати у разматрање!
 1.   Додатне информације

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 8 до 15 часова, путем телефона Биљане Миоч број 308 907 локал 795, 064/866-22-90 или путем email-a biljana.mioc@panceno.rs.