ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтева за доделу  бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2022. години и првој половини 2023. године  – групе седишта 1, 2 и 3 за превоз деце од 9 до 36 kg

Позивају се родитељи или старатељи са територије града Панчева чија су деца рођена у 2022. и првој половини 2023. године (од 01.01.2022.године до 30.06.2023.године), да поднесу захтев за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за путничка возила.

I Критеријуми за доделу бесплатних дечијих аутоседишта

  1. Пребивалиште родитеља или старатеља на територији града Панчева;
  2. Поседовање путничког моторног возила у власништву једног од родитеља

    или старатеља.

II Потребна документација која се прилаже приликом подношења захтева:

  1. Попуњен образац захтева (пријавни формулар)
  2. Доказ о пребивалишту родитеља/старатеља на територији града Панчева (фотокопија личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
  3. Доказ о поседовању путничког моторног возила у власништву једног од родитеља или старатеља (очитана саобраћајна дозвола возила или оверени купопродајни уговор за возило);
  4. Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија), односно изводи из матичне књиге рођених за сву децу уколико родитељ/родитељи имају три и више деце (фотокопије извода);
  5. Доказ на основу којег се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета једном родитељу након развода брака, одлука суда о вршењу родитељског права и сл.)
  6. Изјавa и Сагласност за обраду података о личности (дато у прилогу – Образац 1 и Образац 2)

III  Додатне информације

Образац захтева (пријавни формулар) и изјаве (Образац 1 и Образац 2) се могу преузети на писарници Градске управе града Панчева (шалтери 1 или 2) или са званичне интернет презентације града Панчева (www.pancevo.rs Конкурси и јавни позиви).

Попуњен образац захтева (пријавни формулар) са пратећом потребном документацијом и потписаном изјавом се предаје на писарници Градске управе града Панчева или путем поште на адресу Град Панчево, Градска управа, улица Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево, са назнаком Пријава на јавни позив за доделу бесплатних аутоседишта за децу, Комитету за безбедност саобраћаја града Панчева, који ће вршити проверу документације и рангирање пристиглих захтева.

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет презентацији града Панчева (www.pancevo.rs).

Рок за подношење захтева је од 08.02.2024. до 19.02.2024. године.

Неблаговремени, непотпуни и захтеви који не испуњавају тражене услове неће бити разматрани.

Одлука о додели бесплатних аутоседишта биће донета на основу редоследа пристиглих пријава, а у случају да је број благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих аутоседишта, предност ће имати самохрани родитељи и родитељи са троје и више деце.

Изабрани родитељи/старатељи биће обавештени о датуму обуке за правилно коришћење дечијих аутоседишта, након које ће се вршити подела истих.

Прилог:

– Образац захтева, Prijavni formular

– Изјава и Сагласност за обраду података о личности (Образац 1 и Образац 2)

Izjava stranke po čl. 103 ZUPa – Odeljenje za saobraćaj

Saglasnost za koriscenje LP