На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2021. годину бр. II-05-06-16/2021-26 од 11.05.2021. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-3/2021-466 од 11.05.2021. године, град Панчево расписује,

Jавни позив
пружаоцима услуга за учешће у
Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису

Програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању), намењен је незапосленим лицима која ће бити одабрана на посебном Јавном позиву за доделу субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање 2021. годину).
Програм ће спроводити један пружалац услуга (самостално или у партнерству највише три пружаоца услуга) који ће бити одабран по овом јавном позиву (у даљем тексту: Пружалац услуга).
Програм обухвата пружање услуга правно-финансијског саветовања Корисника програма, у трајању од најдуже 12 месеци, односно реализацију следећих пројектних задатака:
пружање информација о изменама релевантних закона, правилника и упутстава;
информације и савети везани за пореске обавезе и пореске олакшице;
упознавање са процедурама и условима пословања неког од облика обављања делатности и посебним условима које је неопходно испунити за обављање одређених врста делатности;
информације о надлежностима одговарајућих инспекцијских служби;
стручна помоћу у припреми бизнис планова, пројекцији економских и новчаних токова; анализи ризика финансирања;
савети за превазилажење проблема текуће и дугорочне неликвидности;
рачуноводствене и књиговодствене услуге;
архивирање пословне документације;
израда извештаја о утрошку средстава на име субвенције добијене од града Панчева који обавезно мора да садржи уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева о измиреним обавезама по основу јавних прихода, уверење Минисатaрства финансија/пореске управе о измиреним јавним порезима и финансијско – рачуноводствену документацију о правдању утрошених средстава у складу са наводима из бизнис плана.(правно- финансијско саветовање у пословању) у 2021. години

Пријава за подношење предлога пројекта се подноси у Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs , са назнаком за „Јавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању)“ у 2021. години.
За све потребне информације у вези подношења пријава, заинтересовани се могу обратити Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева путем телефона 013/308-961 или путем електронске поште: gordana.ciric@pancevo.rs.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 30.06.2021. године.

Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2021. години

Пријавни формулар

Изјава – заштита података о личности