Јавни конкурс Покрајинског секретаријата за привреду и туризам а у вези са доделом бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је Јвни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години – подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре.

Средства су намењена за:

1. Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање:
А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи;
Б) израде пројектно техничке документације за активности из тачке 1. под А.

2. Унапређeња квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: -опремањa угоститељских објеката додатним садржајима на начин предвиђен Законом о планирању и изградњи.

Средства опредељена занамене из тачке 1. и 2. могу бити додељена за све пројекте који се реализују у периоду од 15.03.2020. године до 01.10.2021. године;
Kонкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву за једну намену средстава.

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и имају седиште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине.

Рок за подношење пријаве је 16.03.2021. године

Више о томе може се погледати на сајту Секретаријата:http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1535-1-2021-2021-e