Јавни конкурс Покрајинског секретаријата за привреду и туризам а у вези са доделом бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години

Покрајински секретаријат за привреду и туризам додељује бесповратна средства ради јачања конкурентности привредних субјеката и повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту.Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости, у периоду од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (1. марта 2021.године).

Висина одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог. Средства се одобравају у висини од најмање 350.000,00 динара до највише 4.900.000,00динара, односно до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова набавке.Као предмет пријаве (означени репроматеријал) признају се само они за које су сви рачуни у целости исплаћени. Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, извојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре: 1)најкасније до 30.децембра2018. године(имају активан статус) и 2)разврстани на микро или мала правна лица–привредни субјекти.

Више о томе може се погледати на сајту Секретаријата:http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Tekst%20konkursa%20nabavka%20repromaterijala%202021.pdf