На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 21/18) и завршеног Елабората за рани јавни увид, а у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“ број 32/2019), приступило се изради планског документа.
Основно начело планирања, коришћења, уређења и заштите простора при изменама и допунама Плана је задржавање основне намене дефинисане Просторним планом.

Текстуална документација:

“Сл. лист града Панчева“ бр. 10/2020
Текст измена и допуна плана
Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна ГУП Панчева на животну средину

Графичка документација:
Извод из плана вишег реда
Границе плана са постојећом наменом
Границе плана са планираном наменом
Планирани саобраћај
Планирана хидротехника
Планирана електроенергетика и телеком
Планирана термоенергетика
План заштите природних добара
План заштите културних добара
Ограничење урбаног развоја
Границе плана за планску разраду