Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 2. decembra 2016. godine vrednovano je 3 predloga programa/projekta. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu, dala je predlog liste vrednovanja pristiglih programa/projekata:

1. Projekat „Zumba fitness Master Class“
„Be fit“ fitnes klub
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 20.000,00 dinara

2. Projekat „Obeležavanje Međunarodnog dana volontera“
Udruženje „Connectin people“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 33.000,00 dinara

3. Projekat „Zimska čarolija“
Udruženje za kulturu, omladinu i sport „Uhuru“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 52.000,00 dinara

Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu (do 2.12.2016. godine)

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.