OПИС НА ПОСТАПУВАЊЕ ВО РАМКИТЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ, ОВЛАСТУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТА УПРАВА
– ЕДИНСТВЕН ИЗБИРАЧКИ СПИСОК
Единствениот избирачки список го води Министерството за државна администрација и локална самоуправа во согласност со Законот за единствениот избирачки список.
Дел од избирачкиот список за подрачјето на градот Панчево го ажурира (врши запишување, бришење, измени, дополнувања и исправки) Секретаријатот за општа управа, како доверена работа.
Увид во единствениот избирачки список за подрачјето на градот Панчево
Увидот во единствениот избирачки список за подрачјето на градот Панчево, граѓаните може да го остварат во Секретаријатот за општа управа, канцеларија 107, кат I зграда на градот Панчево, секој работен ден од 7,30-15,30, телефон 013/308-820
Потребни документи: Лична карта
Увидот во единствениот избирачки список може да се изврши по електронски пат нa официјалниот сајт на Министерството за државна администрација и локална самоуправа www.drzavnauprava.gov.rs со внесување на податокот за единствениот матичен број на граѓаните.
Промени во општиот избирачки список на градот Панчево
Запишувањето, измените, дополнувањата, исправките и бришењето од делот на избирачкиот список за подрачјето на градот Панчево се вршат по службена должност или по барање на странката.
Барањето за запишување, измени, дополнувања, исправки и бришења од единствениот избирачки список се поднесува во Секретаријатот за општа управа, канцеларија 107, кат I зграда на градот Панчево, секој работен ден од 7,30-15,30, телефон 013/308-820.
Потребни документи (во зависност од основата за промена во единствениот избирачки список):
– Барање
– Лична карта
– Извод од матична книга на родени, извод од матична книга на венчани и уверение за државјанство
– Решение за отпуст на државјанство на Република Србија
– За бришење од избирачкиот список неопходно е да се приложи извод од матична книга на умрени за лице кое се брише од избирачкиот список
– За бришење од избирачкиот список на лице кое е лишено од работна способност неопходно е да се приложи решение за лишување од работна способност за лице кое се брише од избирачкиот список
– За интерно раселените лица – картон за пријава на престој.
– Ослободено од плаќање на такси
Запишување во посебен избирачки список на националните малцинства
Секој граѓанин со избирачко право, припадник на национално малцинство, може да поднесе барање за регистрација во посебен избирачки список на национално малцинство.
Барањето граѓаните може да го предадат лично, секој работен ден од 7,30-15,30 часот во Градската управа на градот Панчево – Секретаријат за општа управа, Трг краља Петра I 2-4, канцеларијата на Службата на избирачкиот список канцеларија број 107, на првиот кат, преку месните канцеларии на територија на градот Панчево или преку пошта на следнава адреса: Градска управа на градот Панчево – Секретаријат за општа управа, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево.
На сајтот на Министерството за правда и државна управа – Канцеларијата за човекови и малцински права www.ljudskaprava.gov.rs поставени се барања за регистрација и бришење од избирачкиот список, а може да се преземат и во Градската управа на градот Панчево, Службата на избирачкиот список канцеларија број 107, на првиот кат и во месните канцеларии.
Потребно е барањето да биде уредно пополнето и потпишано од страна на поднесителот на барањето. Сите податоци во барањето мора да бидат истоветно пополнети како во личната карта на поднесителот на барањето.
Taксата за запишување, бришење, измени, дополнувања и исправки од единствениот избирачки список и од посебниот избирачки список на националните малцинства не се плаќа.
– AРХИВA
Во Архивата се води архивска книга, се врши вложување во архивираните предмети во регистраторската единица-фасцикли по рокови на чување, се врши попис на безвредниот регистраторски материјал во постапката елиминирање на безвредениот регистраторски материјал; се врши примопредавање на регистраторскиот материјал, се даваат на увид предметите и техничката документација на референтите, се врши избор на архивската градба, попис и елиминирање на безвредениот регистраторски материјал.
Странката или третото лице кое има правен интерес во предметот може да поднесе барање за разгледување на предмети од архивата и на свој трошок да препишува и да фотокопира списи од архивираните предмети, како и да бара увид во проектната документација.
Странката поднесува барање во Градскиот услужен центар, на услужните места 1,2 и 3, телефони: 013/308-788 и 013/308-789
При поднесување на барањето странката приложува лична карта и плаќа градска административна такса.
– ПРИЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА
Прием на поднесоци за работа со странки
Приемот на поднесоци и работата со странки се врши во Градскиот услужен центар, на услужните места 1,2 и 3, телефони: 013/308-788 и 013/308-789
На овие услужни места се вршат следниве работи :
– Прием на поднесоци, жалби, приговори, дополнувања, лично или преку пошта;
– Донесување на проекти од Архива, по барање на странката;
– Пребарување во компјутерскиот систем и известување на заинтересираните странки, за движењето на заведениот предмет;
– Усмени известувања
Заверка на потписи, ракописи и преписи на документи
Заверката на потписи, ракописи и преписи на документите се врши во Градскиот услужен центар, услужно место број 4. и 5. телефони: 013/308-710 и 013/308-918
Заверката може да се изврши и во месните канцеларии на територија на градот Панчево.
За заверка на полномошно
– најмалку два примероци од полномошното кое се заверува
– задолжително присуство на странката со лична исправа
– доказ за уплатена административна такса
За заверка на потпис
– најмалку два примероци од изјавата која се заверува
– задолжително присуство на странката со лична исправа
– доказ за уплатена административна такса
За заверка на потпис од двајца сведоци:
– најмалку два примероци од изјавата која се заверува
– задолжително присуство на сведоците со лична исправа
– доказ за уплатена административна такса
За заверка на препис:
– оригинал на документот
– најмалку два преписи (фотокопија).
– доказ за уплатена административна такса

За заверка на договор:
– најмалку два примероци од договорот
– задолжително лично присуство на потписниците на договорот со лична карта.
– доказ за уплатена административна такса

Напоменa:
– Под препис од овој тарифен број се подразбира и издавање на фотокопија, односно печатење на актот, односно списите од меморијата на компјутерот или од машината за пишување.
– Полутабак, во смисла на овој закон, се смета за еден лист хартија од двете страни на А4 формат или помал.
– Доколку преписот, чија заверка се врши, е напишан на странски јазик, се плаќа такса во износ зголемен за 100% во однос на таксата од ставот 1. од овој тарифен број.
Бегалците и раселените лица од подрачјето на поранешна Југославија и раселените лица од територијата на AПКM, врз основа на соодветните исправи со кои го докажуваат својот статус, во рок од шест месеци од издавање на оригиналот, таксата од ставот 1. од овој тарифен број зa заверка на препис, извод, oдносно уверение од матичните книги, се плаќаат во износ намален за 70% од одговарачката такса.
Работна книшка
Работите во врска со работната книшка се вршат во Градскиот услужен центар, услужно место број 4. и 5. телефони: 013/308-710 и 013/308-918
За да отворите работна книшка:
– Барање за издавање на работна книшка во 2 примероци (пополнува странката),
– работна книшка (пополнува службеното лице),
– важечка лична карта,
– диплома, уверение, односно сведителство за последното училиште кое поднесителот на барањето го завршил – оригинал.
– Неопходно e лично присуство на лицето на кое му се oтвара работна книшка
За издавање на дупликат на работна книшка:
– Барање
– потврда за извршена уплата за објавување на оглас за изгубена работна книшка во “Службен гласник на Република Србија”. Уплата за објавување на оглас за изгубена работна книшка во “Сл. гласник на РС”, бр. се врши на сметка број: 160-14944-58, шифра на плаќање: 133, модел: 97, повик на број: 51-242, цел на плаќање: објавување на работна книшка дека е неважечка, примател: ЈП Службен “гласник”, Краља Милутина 27, Белград.
– покрај напред наведените писмени, доставете ги сите документи кои се потребни за отварање работна книшка.
Дополнување на податоците за стручната подготовка:
– диплома, уверение, односно сведителство за последното училиште кое поднесителот на барањето го завршил – оригинал.
– важечка лична карта,
Промена на личното име во работната книшка:
– Доказ за промена на личното име (извод од МКР, решение за промена на личното име)
– важечка лична карта,

Издавање на потврда за живот (се издава поради регулирање на странски пензии)
Неопходно е странката да дојде лично во Градскиот услужен центар, услужно место број 4, 5. и 6, телефони: 013/308-710, 013/308-918 и 013/308-919.
– Важечка лична исправа;
– доказ за уплатена административна такса

– СЛУЖБА ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
Службата за бесплатна правна помош основана е на 1. февруари 2005. година врз основа на Спогодбата за спроведување на „Проектот Бесплатна правна помош во Панчево“ склучен меѓу Омбудсманот на Каталонија, Адвокатската Комора на Војводина и Општината Панчево.
Целта на покренувањето на системот е да им овозможи на граѓаните да имаат пристап до Правдата, преку Службата за правно советување и Службата за адвокатско застапување на суд.
Службата за бесплатна правна помош работи во рамките на локалната самоуправа на- Градот Панчево и се финансира од Буџетот на Градот.
Во Службата работат адвокати од Основната организација на адвокати на Алибунар, Ковачица, Опово и Панчево.
Службата има седиште на улица Змај Јовина број 5, локал број 5, телефон 332-586, работно време од 09,00-13,00 часот.

2. OДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИЧЕН СТАТУС НА ГРАЃАНИНОТ
Издавање на уверенија за државјанство
Неопходно е странката да дојде кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 308-920.
– барање за издавање на уверение за државјанство
– доказ за платена административна такса
Бегалците и раселените лица од подрачјето на поранешна СФРЈ и раселените лица од територијата на Косово и Метохија, врз основа на соодветните исправи со кои го докажуваат својот статус, таксата ја плаќаат во износ намален за 70% од одговарачката такса.
Нарачувањето на изводи и уверенија возможно е и преку телефон во периодот од 8,00-15,00 часот на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809, преку електронската пошта на е-маил usluznicentar@pancevo.rs и со користење на Услугите на Порталот еУправа на Република Србија.
Испораката на нарачените изводи и уверенија не се врши во сабота, недела на државни и верски празници. Изводите и уверенијата се праќаат со Post express, варијанта за достава „денес за утре“. Taксата и трошоците се плаќаат при прием на пратката.
OСНОВА И МЕСТО НА РЕГИСТРАЦИЈА ВО КНИГАТА НА ДРЖАВЈАНИ И ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДРЖАВЈАНСТВО
Oд 01.08.1948. – 31.12.1952. лицата се евидентираат според местото на живеење
Лицата родени од 01.01.1953.-13.03.1972. се евидентираат според местото на запишување на таткото (еден од родителите)
Лицата родени од 14.03.1973.-26.12.1979. се евидентираат според местото на живеење на родителот во моментот на раѓање на детето
Лицата родени од 27.12.1979. се евидентираат според местото на раѓање
Издавање на извод од матичната книга на родени
Неопходно е странката да дојде кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– барање за издавање на извод од матичната книга на родени
– доказ за платена административна такса
Бегалците и раселените лица од подрачјето на поранешна СФРЈ и раселените лица од територијата на Косово и Метохија, врз основа на соодветните исправи со кои го докажуваат својот статус, таксата ја плаќаат во износ намален за 70% од одговарачката такса.
Нарачувањето на изводи и уверенија возможно е и преку телефон во периодот од 8,00-15,00 часот на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809, преку електронската пошта на е-маил usluznicentar@pancevo.rs и со користење на Услугите на Порталот еУправа на Република Србија.
Испораката на нарачените изводи и уверенија не се врши во сабота, недела на државни и верски празници. Изводите и уверенијата се праќаат со Post express, варијанта за достава „денес за утре“. Taксата и трошоците се плаќаат при прием на пратката.
Издавање на извод од матичната книга на венчаните
Неопходно е странката да дојде кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– барање за издавање на извод од матичната книга на венчаните
– доказ за платена административна такса
Бегалците и раселените лица од подрачјето на поранешна СФРЈ и раселените лица од територијата на Косово и Метохија, врз основа на соодветните исправи со кои го докажуваат својот статус, таксата ја плаќаат во износ намален за 70% од одговарачката такса.
Нарачувањето на изводи и уверенија возможно е и преку телефон во периодот од 8,00-15,00 часот на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809, преку електронската пошта на е-маил usluznicentar@pancevo.rs и со користење на Услугите на Порталот еУправа на Република Србија.
Испораката на нарачените изводи и уверенија не се врши во сабота, недела на државни и верски празници. Изводите и уверенијата се праќаат со Post express, варијанта за достава „денес за утре“. Taксата и трошоците се плаќаат при прием на пратката.
Издавање на извод од матичната книга на умрените
Неопходно е странката да дојде кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– барање за издавање на извод од матичната книга на умрените
– доказ за платена административна такса
Бегалците и раселените лица од подрачјето на поранешна СФРЈ и раселените лица од територијата на Косово и Метохија, врз основа на соодветните исправи со кои го докажуваат својот статус, таксата ја плаќаат во износ намален за 70% од одговарачката такса.
Нарачувањето на изводи и уверенија возможно е и преку телефон во периодот од 8,00-15,00 часот на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809, преку електронската пошта на е-маил usluznicentar@pancevo.rs и со користење на Услугите на Порталот еУправа на Република Србија.
Испораката на нарачените изводи и уверенија не се врши во сабота, недела на државни и верски празници. Изводите и уверенијата се праќаат со Post express, варијанта за достава „денес за утре“. Taксата и трошоците се плаќаат при прием на пратката.
Уверение за слободна брачна состојба
Барањето за издавање на уверение за слободна брачна состојба се поднесува во Градскиот услужен центар, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920
Кон барањето се приложуваат следниве документи:
– извод од матичната книга на родени (не постар од шест месеци),
– уверение за државјанство (не постаро од шест месеци),
– важечка лична карта
– пријава на живеалиште
– фотокопија од пасош или од извод од матичната книга на родени на интернационален образец на лицето со кое се склучува брак.
Дополнително запишување во матичната книга на умрените
Барањето за дополнително запишување во матичната книга на умрените се поднесува кај соработникот за лична состојба на граѓаните, канцеларија број 6, во приземје на зградата на градот Панчево, телефон: 013/308-852
Кон барањето неопходно е да се приложи
– Извод од матичната книга на родени (не постар од 6 месеци)
– Извод од матичната книга на венчани (не постар од 6 месеци)
– Потврда за смрт издадена од надлежен лекар
– Извештај од матичарот дека фактот смрт не е запишан во MK на умрените (oвој извештај го издава матичарот според местото каде што настапила смртта).
– Доказ за уплатена административна такса
Дополнително запишување во матичната книга на родени
Барањето за дополнително запишување во матичната книга на родени се поднесува кај соработникот за лична состојба на граѓаните, канцеларија број 6, во приземје на зградата на градот Панчево, телефон: 013/308-852
Кон барањето неопходно е да се приложи:
– Извод од матичната книга на венчани (за дете родено во брак) Извод од матичната книга на родени (за родителите на детето родено во вонбрачна заедница)
– Oтпусна листа од болница (дека е детето родено во болница или потврда од бабица, лекар, дека е детето родено во стан)
– Потврда од матичарот на Општината, односно Месната канцеларија, според местото на раѓање на детето, дека детето не е запишано во матичната книга на родени
– Уверение за живеалиште (за родителите на детето)

Промена на личното име
Барањето за промена на личното име, името и презимето се поднесува кај соработникот за лична состојба на граѓаните, канцеларија број 6, во приземје на зградата на градот Панчево, телефон: 013/308-852
Кон барањето се приложуваат следниве документи:
• Извод од матичната книга на родени (не постар од шест месеци)
• Извод од матичната книга на венчани (не постар од шест месеци)
• Уверение за државјанство (не постаро од шест месеци)
• Уверение дека не се води истрага
• Уверение дека нема неподмирени даночни обврски
• Уверение дека нема неподмирени со закон утврдени обврски за издржување кон децата од бракот, вонбрачните и усвоените деца, брачниот другар, родителите и кон останати сродни лица
• Уверение од воената евиденција (за мажи)
• Фотокопија од пресудата за развод на бракот
• Уверение за живеалиште или важечка лична карта
• доказ за уплатена административна такса
Потврда за семејна состојба за употреба во странство
Барањето за издавање на потврда за семејна состојба за употреба во странство се поднесува кај соработникот за лична состојба на граѓаните, канцеларија број 6, во приземје на зградата на градот Панчево, телефон: 013/308-852
Кон барањето се приложува:
– Доказ за сродство (извод од МКР или МКВ)
– Доказ за живеалиште
– Уверение од Катастарот за недвижности
– Договор за работа со работодавачот
– Потврда од Пазарот на трудот дека издржуваното лице е невработено
– Потврда за редовно образование за деца
– Доказ за уплатена административна такса

Потврда за издржување за употреба во странство
Барањето за издавање на потврда за издржување за употреба во странство се поднесува кај соработникот за лична состојба на граѓаните, канцеларија број 6, во приземје на зградата на градот Панчево, тел. 013/308-852.
Кон барањето се приложува:
– Доказ за сродство (извод од МКР или МКВ)
– Доказ за живеалиште
– Уверение од Катастарот за недвижности
– Потврда од ПИО за вкупно исплатената пензија за претходната година, односно дека издржуваното лице не е корисник на пензија
– Потврда од Пазарот на трудот дека издржуваното лице е невработено
– Потврда за редовно образование за деца
– Доказ за уплатена административна такса

Исправкa во матичната книга
Барањето за исправка во матичната книга се поднесува кај соработникот за лична состојба на граѓаните, канцеларија број 6, во приземје на зградата на градот Панчево, телефон: 013/308-852
Кон барањето неопходно е да се приложи:
1. Извод од матичната книга во која се врши исправка (не постар од шест месеци)
2. Извод од матичната книга врз основа на кој се врши исправка (не постар од шест месеци)
3. Доказ за уплатена административна такса.
Склучување на брак
Неопходно е идните брачни другари да дојдат лично кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребно е идните брачни другари да ги поднесат следниве документи
– извод од матичната книга на родени (не постар од шест месеци)
– уверение за државјанство (не постаро од шест месеци)
– важечки лични карти
– доказ за уплатена административна такса
Склучување на втор брак
Неопходно е идните брачни другари да дојдат лично кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребно е да се приложат следниве документи:
– извод од матичната книга на родени со клаузула за престанок или развод на брак (не постар од шест месеци) или правосилна пресуда за развод на брак или извод од матичната книга на умрените за починатиот брачен другар, доколку е првиот брак прекинат со смртта на брачниот другар.
– уверение за државјанство (не постаро од шест месеци)
– важечки лични карти.
– доказ за уплатена административна такса
Склучување на брак, aко се идните брачни другари малолетни лица
Неопходно е идните брачни другари да дојдат лично кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребно е да се приложат следниве документи:
– извод од матичната книга на родени (не постар од шест месеци)
– уверение за државјанство (не постаро од шест месеци)
– важечки лични карти.
– Решение од надлежниот суд со кое се дава дозвола за склучување на брак на малолетно лице
– доказ за уплатена административна такса
Склучување на брак со странски државјанин
Неопходно е идните брачни другари да дојдат лично кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребно е да се приложат следниве документи:
– извод од матичната книга на родени на интернационален образец за странски државјани (не постар од шест месеци),
– уверение за слободна брачна состојба – оригиналот со превод од страна на овластен судски толкувач
– фотокопија на пасош.
– доказ за уплатена административна такса.
Упис во матичната книга на умрени
Неопходно е еден од сродниците да дојде кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 13, телефон: 013/308-809.
Потребно е да се приложат следниве документи:
– потврда за смрт
– лична карта или пасош на умрениот
– извод од матичната книга на родени или извод од матичната книга на венчани.

Упис во матичната книга на родени на лица од поранешните републики на СФРJ
Уписот се врши во местото на живеење.
Неопходно е странката да дојде кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Потребно е да се приложат следниве документи:
– извод од матичната книга на родени, за Словенија неопходно е изводот да биде заверен со апостил или на интернационален образец (не постар од шест месеци),
– извод од матичната книга на венчани, за Словенија неопходно е изводот да биде заверен со апостил или на интернационален образец (не постар од шест месеци)
– уверение за државјанство (не постаро од шест месеци)
– уверение за живеалиште
– фотокопија од лична карта

Упис во матичната книга на родени на деца родени во брак
Неопходно е еден од родителите да дојде лично кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Рокот за пријава на раѓање и одредување на лично име на детето е 60 дена од денот на раѓање.
– Извод од матичната книга на венчани (не постар од шест месеци), доколку родителите не склучиле брак на територија на градот Панчево,
– важечки лични карти за двајцата родители.
Упис во матичната книга на родени на деца родени вон брак
Неопходно е двајцата родители да дојдат лично кај матичарот, во Градскиот услужен центар, услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Рокот за пријава на раѓање и одредување на лично име на детето е 60 дена од денот на раѓање.
Потребно е да се приложат следниве документи:
– извод од матичната книга на родени за двајцата родители (не постари од шест месеци)
– уверение за државјанство за двајцата родители (не постари од шест месеци),
– важечки лични карти за двајцата родители.
Пред матичарот таткото на детето потпишува Записник за признавање на татковство и за одредување на лично име на детето.
Упис на фактот раѓање, склучување на брак и смрт случени во странство
Уписот на овие факти го врши матичарот, во Градскиот услужен центар, и тоа:
– упис на фактот раѓање – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис на фактот склучување на брак – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис на фактот смрт – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.
Уписот на фактот раѓање, склучување на брак и смрт случени во странство во домашните матични книги секогаш ги врши матичар, без оглед дали е документацијата доставена службено или од страна на странката, без донесување на решенија, и тоа во местото на последното живеалиште на странката во земјата.
Потребно е да се приложат следниве документи:
– изводот од матичната книга на родени мора да биде на интернационален образец, по виенската или по париската конвенција,
– aко изводот не е на интернационален образец, туку е на образец на земјата на потекло, задолжително мора да содржи апостил,
– aко нема апостил мора да биде верификуван од страна на државниот орган на земјата на потекло, а потоа да биде заверен во нашата амбасада или конзулатот на земјата на потекло,
– aко е странката тука, а нема можност да ја легализира јавната исправа, тогаш треба да ја упати на заверка во амбасадата на земјата во Белград, а потоа на заверка или надзаверка во Сојузното министерство за надворешни работи.