МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАДОТ ПАНЧЕВО

Месните канцеларии вршат работи кои се однесуваат на личните состојби на граѓаните (водење на матични книги и издавање на изводи и уверенија, составување на посмртници, вршење на попис на имот и др.), собирање и доставување на податоци за ажурирање на избирачкиот список, заверка на ракописи, преписи и потписи, издавање на уверенија за фактите кога е тоа одредено со закон, вршење на работи на приемна канцеларија, вршење на административно-технички и останати работи зборови на граѓани, водење на друга евиденција кога е тоа предвидено со закон и со останатите прописи (за деца подготвени за основно училиште, за обврзници на месен самопридонес и слично), давање на стручна помош во постапката за изјаснување на граѓани за месниот самопридонес и давање на стручна помош на месните заедници.
Месните канцеларии може да вршат и други работи кои ќе им ги довери Градската управа.
Во месните канцеларии може да се вршат работи и за други органи, организации и установи врз основа на договорот кој го склучува началникот на Градската управа, односно лицето кое тој ќе го овласти и органите, организациите и установите, со согласност на Градоначалникот.
Месните канцеларии може да вршат и други работи кои ќе им ги довери Градската управа.
Во месните канцеларии може да се вршат работи и за други органи, организации и установи врз основа на договорот кој го склучува началникот на Градската управа, односно лицето кое тој ќе го овласти и органите, организациите и установите, со согласност на Градоначалникот.
Месна канцеларија Глогоњ – телефон: 013/627-002 Факс: 013/627-011
Месна канцеларија Банатски Брестовац – телефон – Факс: 013/626-101, 013/626-188
Месна канцеларија Омољица – телефон: 013/617-001 Факс: 013/617- 008
Месна канцеларија Иваново – телефон: 013/629-101 Факс: 013/629-108
Месна канцеларија Долово – телефон – Факс: 013/2634-214
Месна канцеларија Банатско Ново Село – телефон – Факс: 013/615-051
Месна канцеларија Качарево – телефон: 013/601-263 Факс: 013/603-313
Месна канцеларија Јабука – телефон – Факс: 013/2624-046
Месна канцеларија Старчево –  телефон: 013/631-001 Факс: 013/631-144

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈA НA ГРАДОТ ПАНЧЕВО
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА БАНАТСКО НОВО СЕЛО, ул. Маршала Тита бр. 67, 26314 Банатско Ново Село, телефон – факс: 615-051,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА “МИТА ВУКОСАВЉЕВ” ДОЛОВО”, Ул. краља Петра I бр. 5, 26227 Долово, телефон – факс : 2634-214,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА СТАРЧЕВО, Панчевачки пут бр. 1, 26232 Старчево, телефон – факс: 631-144 и 631-001,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА ОМОЉИЦА, Цара Душана бр. 2, телефон: 617-001, 26230 Омољица, факс: 617-008, Душан Лукић,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, Ул. маршала Тита бр. 4а, 26234 Банатски Брестовац, телефон: 626-101,факс: 626188,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА ИВАНОВО, ул. Бориса Кидрича бр. 9, 26233, телефон -факс: 629-108 и 629-101,
-МЕСНА ЗАЕДНИЦА КАЧАРЕВО, Ул. маршала Тита бр. 37, 26212 Качарево, телефон: 601-030, факс: 603-313,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЈАБУКА, ул. Трг Бориса Кидрича бр. 1, 26201 Јабука, телефон – факс: 2624-046,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА ГЛОГОЊ, ул. Београдска бр. 7, 26202 Глогоњ, телефон – факс: 627-011,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА “ГОРЊИ ГРАД” ПАНЧЕВО, ул. Димитрија Туцовиќа 74, 26000 Панчево, телефон – факс: 351-016,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА “КОТЕЖ“ ПАНЧЕВО, ул. Браќе Јовановиќа бб, 26000 Панчево тлефон – факс: 314-710,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА “ЦЕНТАР” ПАНЧЕВО, М. Горког бр. 25, 26000 Панчево телефон -факс: 353-523,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА “ТЕСЛА” ПАНЕЧВО, ул. Лава Толстоја бр. 78б, 26000 Панчево, телефон – факс: 2515-066,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА “СТРЕЛИШТЕ” ПАНЧЕВО, Вељка Влаховиќа бр. 19, 26000 Панчево,телефон – факс: 315-808,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА “ВОЈЛОВИЦА”, ПАНЧЕВО, Трг XИИ Војвоѓанске бригаде бр. 5, 26000 Панчево, телефон – факс: 366-178,
– МЕСНА ЗАЕДНИЦА “СТАРИ ТАМИШ” ПАНЧЕВО, ул. Кестенова бр. 4, 26000 Панчево, телефон: 2638-155,
-МЕСНА ЗАЕДНИЦА “МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО, ул. Јастребачка бр. 5, 26000 Панчево, телефон: 372-427
Барањата со потребната документација според кои постапува Секретаријатот за општа управа се наоѓаат на интернет адресата: http://www.pancevo.rs/Sekretarijat_za_opštu_upravu