МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Месне канцеларије обављају послове из надлежности Градске управе, као организациони облик у Секретаријату за општу управу, и то послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига, издавање извода и уверења), прикупљање и достављање података за ажурирање јединственог бирачког списка, послове пријемне канцеларије и вођење других евиденција када је то предвиђено законом или другим прописима.

Месна канцеларија Банатски Брестовац
матичар Љиљана Томовић
телефон/факс: 013/626-101
e-пошта: ljiljana.tomovic@pancevo.rs

Месна канцеларија Банатско Ново Село
матичар Зоран Стојичић
телефон/факс: 013/615-051
e-пошта: zoran.stojicic@pancevo.rs

Месна канцеларија Глогоњ
матичар Стојанка Трајковски
телефон: 013/627-002
e-пошта: stojanka.trajkovski@pancevo.rs

Месна канцеларија Долово
матичар Драгана Шашић
телефон/факс: 013/2634-214
e-пошта: dragana.sasic@pancevo.rs

Месна канцеларија Иваново
матичар Марко Чокан
телефон/факс: 013/629-101
e-пошта: marko.cokan@pancevo.rs

Месна канцеларија Јабука
матичар Милена Спасић
телефон: 013/2100-042
e-пошта: milena.spasic@pancevo.rs

Месна канцеларија Качарево
матичар Владимир Стоицов
телефон/факс: 013/601-263
e-пошта: vladimir.stoicov@pancevo.rs

Месна канцеларија Омољица
матичар Сава Мијатовић
телефон/факс: 013/617-001
e-пошта: sava.mijatovic@pancevo.rs

Месна канцеларија Старчево
матичар Сава Мијатовић
телефон/факс: 013/631-001
e-пошта: sava.mijatovic@pancevo.rs