Адресар Јавних предузећа

Хигијена

Адреса ЦАРА ЛАЗАРА 57 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (+381) 13 327- 000 Work Fax: (+ 381) 13 327- 001 Интернет презентација: ЈКП Хигијена

Информације о установи

Матични број: 08487529

Шифра делатности: 3811Q

ПИБ : 101829063

Централа: 013/327-000

Радна јединица ,,Изношење отпада“: 013/317-266

Радна јединица ,,Чистачи“: 013/ 327-000

Служба ,,Зоохигијена“: 013/ 352-148

Служба ,,Паркинг сервис“: 013/ 351-549

Технички сектор: 013/317-266

Радна јединица Стара депонија: 013/351-398

Радна јединица ..Екосировина“: 013/351-549

Центар за сакупљање и разврставање

рециклабилних материјала: 013/370-360