Адресар Јавних предузећа

Градска стамбена агенција

Адреса Његошева 1а Панчево Војводина 26000 Србија Телефон: 013-304-932 Home Phone: 013-304-933 Интернет презентација: Градска стамбена агенција

Информације о установи

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ у Панчеву је самостални правни субјект који је основан Одлуком Скупштине oпштине Панчево од 3. фебруара 2006. године, чије је седиште у улици Његошева бр. 1-а.

Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије, Решењем број 118688/2006 од 11.05.2006. године.

Предузеће је формирано као правни следбеник Фонда за финасирање изградње и расподелу станова солидарности општине Панчево , а ради остваривања локалне стамбене политике, управљања и одржавања јавног, ренталног, социјалног стамбеног фонда и одржавање стамбених зграда.

Основни задатак ЈП «ГСА» дефинисан овом oдлуком је: израда аналитичко планске основе у области социјално стамбене политике града Панчева и реализација локалних и других усвојених пројеката изградње, рентирања и продаје станова крајњим корисницима. При овоме под термином «социјално становање» мисли се на сваки облик становања усмерен ка решавању стамбених потреба социјално и економски угрожених и лако повредивих група које нису у могућности да самостално реше стамбено питање, за чије решавање је потребна значајна државна подршка.

Висок проценат станова у власништву физичких лица потиче из периода откупа друштвених станова, када се скоро цео фонд тзв. Друштвених станова претворио у станове у својини физичких лица по енормо неекономски ниским ценама. То је предходило изменама због нанете штете која је резултат економске кризе. Измењеном законском регулативом (измена Закона о становању, нови Закон о локалној самоуправи и укидањем Закона о порезу на фонд зарада) као и доношењем Закона о социјалном становању, дошло је до суштинских промена у карактеру средстава за солидарну стамбену изградњу и утицају појединих субјеката релевантних за одлучивање о начину располагања и коришћења тих средстава.
Скупштина града Панчева усвојила је Стамбену стратегију града Панчева и њихову реализацију у области социјалног становања обезбеде реализацију конкретних програма првенствено кроз планирање и земљишну политику.

Градска стамбена стратегија треба да постане део интегралне националне стамбене стратегије и да буде у функцији укупног развоја читаве територије, као и петогодишњи план рада предузећа.

Одлуком о располагању становима општине Панчево од 21.04.2008. године ЈП „Градска стамбена агенција“ дати су на управљање, располагање становима и средствима, као и послови одржавања стамбених зграда и станова укључујући и наплату закупнине и станарине. Стручне, техничке и административне послове за потребе комисије за расподелу општинских станова у припремању предлога програма, поступак за израду предлога програма, спровођење поступака којима се реализују одлуке Председника о продаји општинских станова и зграда као и других поступака из ове одлуке обавља ЈП ГСА, која за своје услуге има право на надокнаду трошкова. ЈП ГСА води евиденцију станова – стамбеног фонда општине.