AKCIONI PLAN GRADA PANČEVA ZA RAZVOJ JAVNOG INFORMISANJA

ZA PERIOD 2015-2017. GODINE

Medijsko pravo i pravo na slobodu izražavanja su temelji ljudskih prava i ugrađeni su u najvišem pravnom aktu Srbije, Ustavu iz 2006. godine, (član 51.), u međunarodnom dokumentu Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji je Republika Srbija ratifikovala 2003. godine (član 10.) i u Zakonu o javnom informisanju i medijima iz 2014. godine (članovi 5. i 6.), koji definiše obaveze lokalnih samouprava u sferi informisanja.

Akcioni plan grada Pančeva za razvoj javnog informisanja za period 2015-2017. godine izrađen je i na osnovu zajedničkog rada predstavnika lokalne samouprave, medija i predstavnika organizacija civilnog društva, uz podršku Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Ovim Akcionim planom lokalna samouprava pokazuje da razume ukupan značaj medijskih reformi i demokratizacije društva i namerava da konkretizuje i unapredi zakonska rešenja u skladu sa potrebama svojih građana.

Akcioni plan možete pogledati OVDE.

http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2015/12/akcioni-plan-grada-panceva-za-razvoj-javnog-informisanja-2015-2017.doc


GRAD PANČEVO

Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14) , članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br.25/15-prečišćen tekst), Akcionog plana grada Pančeva za razvoj javnog informisanja za period 2015-2017.godine i Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu, Gradonačelnik grada Pančeva , raspisuje

 

K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini

 

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Prema Odluci o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu, sredstva u iznosu od 33.300.000 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana grada Pančeva; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Sadržaji namenjeni deci moraju poštovati etičke norme i sve zakonske propise iz oblasti zaštite prava deteta.
Medijski sadržaji koji budu predloženi u prijavi na Konkurs grada Pančeva uz uvažavanje kriterijuma navedenih u prethodnom stavu treba da obezbede informisanje i uključivanje građana u razvoj lokalne zajednice tako što će omogućiti:
– da se ostvari javni interes građana Pančeva i naseljenih mesta za proizvodnju i objavljivanje sledećih medijskih sadržaja: opšti informatvini medijski sadržaji, sadržaji iz oblasti politike, kulture, obrazovanja, komunalne politike, religije, ekonomije, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, civilnog sektora, manjinskih grupa, dece, omladine, sporta, kulture, razonode i sve druge sadržaje koji su bitni za život građana
– da se obezbedi pravovremeno informisanje građana Pančeva i naseljenih mesta u slučaju elementarnih nepogoda, nesreća i svih situacija koje mogu izazavati poremećaj u uobičajenom životu građana (vremenske nepogode, zagađenje i slično)
– procese javnih slušanja i javnih rasprava u postupku izrade i donošenja odluka Skupštine grada Pančeva, koje direktno utiču na kvalitet života, standard i uvažavanje ljudskih i manjinskih prava svakog člana lokalne zajednice
– prezentovanje informacija od javnog značaja iz delokruga rada organa grada Pančeva
– da se obezbedi pravovremeno i potpuno informisanje kao i edukaciju građana o partcipativnom budžetiranju, tokom procesa izrade i donošenja Odluke o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu
– prezentaciju i praćenje implementacije svih projekata finansiranih iz budžeta grada Pančeva, putem Konkusa, za organizacije civilnog društva
– prezentovanje ruralnog razvoja u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva, promocije i edukacije poljoprivrednika, značaja udruživanja, ali i sadržaja iz kulture, zdravstva, brige o marginalnim grupama
– prezentovanje sportskih i kulturnih događaja, kao i kulturnog i industijskog nasleđa sa teritorije grada Pančeva, sa ciljem očuvanja i pravljenja arhivske građe o lokalnim akterima i temama.

II PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:
1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja;

1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes;
1.4. dostupnost ponuđenog medijskog sadržaja

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

2.1 da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

2.2 dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;
Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
1. opšti informativni i specijalizovani medijski sadržaji od značaja za život i rad građana kao i prezentovanje rada organa lokalne samouprave na teritoriji grada Pančeva;
2. aktuelnost teme
3. doprinos u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
4. doprinos očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji grada Pančeva;
5. doprinos predloženog projekta unapređenju i ravnopravnosti položaja osetljivih i marginalnih društvenih grupa;
6. projekti koji doprinose medijskoj originalnosti i raznovrsnosti;

IV ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Pančevac“ odnosno do 18.02.2016. godine
Konkursna komisija je dužna da obrazloženi predlog dostavi Gradonačelniku grada Pančeva najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.
Rešenje o raspodeli sredstava Gradonačelnik donosi najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.
Period implementacije projekata je najkasnije do 31.12.2016.godine, a rok za podnošnje izveštaja je do 31.01.2017.godine.

V DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u pet primerka. Obrazac se preuzima sa sajta grada Pančeva: Obrazac 1 (PRIJAVA i BUDŽET).

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
3. dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu podnešene prijave na konkurs (kopije overenih PPP PD, EBP PURS i izvod iz banke) `
4. dokaz o tehničkoj opremljenosti za realizaciju ponuđenih medijskih sadržaja (izjava odgovornog lica ili popis osnovnih sredstava)
5. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
6. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
7. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
8. dokaz o uplati Gradske administrativne takse u iznosu od 115,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15 i 38/15).

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate gradu Pančevu – Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja.
Uz predlog za članove komisije dostaviti dokaz da je udruženje registrovano najmanje tri godine pre datuma raspisivanja ovog Konkursa, kao i biografije predloženih kandidata.
Predloge slati do zaključenja Konkursa.

VII OPŠTE INFORMACIJE

Kompletan tekst Konkursa i Obrazac za prijavu objavljuju se i mogu se preuzeti na sajtu grada Pančeva, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Prijave slati na adresu:
Gradska uprava grada Pančeva,
Trg Kralja Patra I , broj 2-4,
26101 Pančevo,
sa naznakom za: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKOG SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi grada Pančeva, u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja radnim danom od 8 do 15 časova, u kancelariji broj 204 ili na telefone: 013/308 795 i 013/308 906.


 

Zakon o javnom informisanju i medijima Republike Srbije
Zakon o elektronskim medijima Republike Srbije

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine