Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa i člana 7. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 2 RHP-W2-CMG/COMP3-2015 u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije, „JUP – Istraživanje i razvoj” d.o.o. i Grada Pančeva, i člana 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica donela je O D L U K U o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova.

O D L U K U o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova i KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Pančeva dodelom paketa građevinskog materijala možete preuzeti ovde.