Градоначелник града Панчева даје сагласност на Закључак II Савета за запошљавање града Панчева II-06-06-21/2017-3 од  30.06.2017. године у вези са реализацијом мере „унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања улова за извођење практичне наставе.

З А К Љ У Ч А К  II

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на поједине Предлоге пројекта у оквиру Јавног позива за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење наставе“ у 2017.години, како је наведено у Табели 1.

Табела 1