Закључак I Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06–21/2017-3 од 30. јуна 2017. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања “Студентска летња пракса” у 2017. години.

З А К Љ У Ч А К   I

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријавe 29 студената са Листе пријављених студената за учешће у мери “Студентска летња пракса” за 2017. годину, које пријаве су поднете на Јавни позив студентима за учешће у мери “Студентска летња пракса” за 2017. годину.