Градоначелник града Панчева, дана 22.12.2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка Комисије за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2017. годину , у вези са реализацијом Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2017. годину па је на основу чланова 44.и 66. Закона о Локалној самоуправи („Службени гласник РС“ брох 129/07, 83/14-др закон и 101/16-др закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15- пречишћен текст и 12/16) донео следећи

З А К Љ У Ч А К

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак Комисије за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2017. годину  у вези са реализацијом Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2017. годину.

Закључак Градоначелника број II-06-020-2/201-1412 од 22.12.2017.

Решење Градоначелника брРешење Градоначелника број II-06-020-2/201-1413 од 22.12.2017.