Komisija za vrednovanje projekata romskih organizacija civilnog društva sačinila je listu projekata za sufinansiranje po Konkursu za su/finansiranje projekata romskih organizacija civilnog društva za 2018. godinu za projekte koji su stigli do 04.12.2018 i donela Zaključak kojim predlaže Gradonačelniku da donese rešenje o sufinansiranju istih. Zaključak Komisije i Tabela 1 Projekti predloženi za su/finansiranje projekata romskih organizacija civilnog društva za 2018. godinu – pozicija 426 možete preuzeti ovde

Protiv gore pomenutog zaključka može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja na internet strani grada Pančeva