Градоначелник града Панчева

расписује
К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
ЗА 2016.ГОДИНУ

 

 

Пројекти треба да испуњавају услове из члана 5. Правилника о начину, мерилима критеријумима и мерилима за избор пројеката и програма у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева (најмање 3 критеријума).

Пројекти и програми обухватају области деловања који се односе на:

ликовне, примењене и визуелне уметности
издаваштво и дискографију
музичко, музичко сценско стваралаштво
филмску и позоришну продукцију
истраживање, заштиту и коришћење културног/индустријског
наслеђа и др.научна и стручна истраживања у култури
подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва
подршку дечијем стваралаштву , стваралаштву за децу и
др.мањинским и осетљивим групама
подршку манифестацијама

Право учешћа на конкурсу, изузев установа културе чији је оснивач град Панчево , имају физичка и правна лица – субјекти у култури, а партнери могу бити установе културе са територије града Панчева, као и субјекти у култури из Србије и иностранства.

Подносиоци предлога могу аплицирати са највише 3 предлога пројекта, с тим, да не могу да се појављују са истим пројектом на другим конкурсима које расписује град Панчево.

Период реализације пројекта је до краја 2016. године.

Комисија за вредновање пројекaта и програма у области културе доноси листу вредновања и рангирања пристиглих пројеката која ће се објавити се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Подносиоци пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.
Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од највише 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.
Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебном обрасцу. Пријава се може добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања – Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор, II спрат, соба 204, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, или преузети овде (пријава и критеријуми)

ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

Решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре.
Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)
Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије);
Код Културне размене, учешће на фестивалима, и др. међународним учешћем, неопходно је поднети и позивно писмо организатора
Код издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију, а код филмског стваралаштва сценарио.

Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.
Предлози пројеката и програма достављају се у 2 штампана примерка у Услужном центру Градске управе града Панчева и електронском поштом на е-емаил nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Конкурс је отворен до 02.12.2016. године, односно до утрошка средстава. Прва седница Комисије ће се одржати 20 дана након расписивања Конкурса, у недељном листу А.Д „Панчевац“, након тога ће се Комисија састајати најмање једном у 45 дана.
Додатне информације се могу добити на телефоне 308 906 – Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор.
Контакт особа: Невенка Кљајић.

Напомена: Инструктажа за заинтересоване који ће учествовати на конкурсу биће организована 09.03.2016. године, у Малој сали зградe Градске управе града Панчева са почетком у 14.30 часова.