ЈАВНИ КОНКУРС

1.Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна и физичка лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих активности у области спорта у следећим сегментима:

А) Финансирање спортских стручњака-тренера (пријава и критеријуми)
Б) Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата (пријава и критеријуми)
В) Развој спорта (захтев и критеријуми)

 

2. Циљеви конкурса:

Стварање услова за повећање учешћа грађана у спортским програмима кроз систематско вежбање
Здравствена превенција грађана
Унапређивање и омасовљавање спорта у школама
Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно – педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго
Промовисање спорта као сегмента здравог животног стила
Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз спортске активности
Системско унапређивање спорта на територији града Панчева
Подизање квалитета у области свих сегмената спорта
.
3. Предмет суфинансирања програма и пројекта

Програми и пројекти који подстичу и стварају услове за унапређење спорт за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена, спорта особа са инвалидитетом као и развоја спорта у насељеним местима
Програми и пројекти подршке врхунским спортистима и тренерима, као и перспективним спортистима млађих узрасних категорија на територији града Панчева
Програми и пројекти унапређења стручног рада учесника у систему спорта са територије града Панчева
Програми и пројекти који подржавају активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских савеза и Спортског савеза града Панчева
Програми и пројекти за реализацију спортских манифестација од интереса за град Панчево
Програми и пројекти којима се доприноси развоју спорта у граду Панчеву

Средства за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2016. годину планирана су Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину на позицијама 292, 293 и 296.

4. Општи услови конкурса

Право на суфинансирање спортских програма и пројеката имају све спортске организације и друга правна лица, као и појединци у сегменту финансирања спортских стручњака у спортским организацијама и другим правним лицима, која испуњава следеће услове:
Да имају својство правног лица са седиштем на територији града Панчева
Да постоје и раде најмање годину дана (овај услов се не примењује на програме и пројекте гранских спортских савеза и стручних спортских удружења) (члан 17.)
Да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, да није у последње две године правоснажном одлуком кажњавана за прекршај или привредни поступак у вези са њеном делатношћу (члан 18.)
Да имају искуство у реализацији програмa и пројектa за који подносе захтев
Да су испуниле своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Панчево, закључно са 31.12.2015. године као и да их редовно испуњавају у 2016. години.
Да подстичу и стварају услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
Да у већој мери унапређују квалитет спорта у сегменту за који конкурише

Начин располагања средствима из буџета града и друге обавезе дефинишу се Уговором који закључује Градоначелник града Панчева и корисник средстава, а у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину, Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева и другим прописима.

5. Рок

Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање програма и пројекта из области спорта у граду Панчеву за 2016. годину je до 04. децембра 2016. године, односно до утрошка средстава, планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину у сегментима: Финансирање спортских стручњака -тренера, Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата, Развој спорта. Јавни конкурс биће објављен у недељном листу „Панчевац“ и на сајту града Панчева www.pancevo.rs и www.sportpancevo.rs.
. Пријава са потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а (у времену од 8 до 15 часова), са назнаком: “Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2016. годину у сегментима: Финансирање спортских стручњака -тренера, Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата, Развој спорта “. Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом » НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС«

Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

6. Додатне информације

Све додатне информације у вези сa конкурсом могу се добити лично сваког радног дана од 8 до 15 часова у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2-4, II спрат, или на телефон Гордане Крстић број 064/866 24 09 и Бранка Крсмановића број 064/866 24 25