На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлукe о буџету града Панчева за 2017. годину („Службени лист града Панчева“ број 37/16, 12/17 и 20/17 ), Градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 2017. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Имплементација мера и активности из Акционог плана за друштвену интеграцију Рома у граду Панчеву, у складу са Стратегијом за инклузију Рома у Републици Србији за период 2016.-2025., као и пројекти везани за неговање и очување ромске културе и традиције.

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ

– Регистроване ромске организације цивилног друштва

ДОКУМЕНТАЦИЈА И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Предлози пројеката се подносе у штампаној верзији и садрже:

1. Попуњен Образац за подношење пријаве на конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2017. години, у 2 примерка

2. Оверену фотокопију Решења о регистрацији подносиоца предлога пројекта -1 примерак

3. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак

4. Копију Захтева за регистрацију годишњег завршног рачуна за 2016 годину- 1 примерак.

Рок за достављање предлога пројекта је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Рок за реализацију одобрених пројеката по конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2017. години је 01.12.2017. године, а рок за подношење финансијског и наративног извештаја је месец дана од дана завршетка пројекта, односно најкасније до 31. 12. 2017. године.

OПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

1. Пројекат се односи на реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом за друштвену интеграцију Рома у градu Панчеву у складу са Стратегијом за инклузију Рома у Републици Србији за период 2016.-2025., као и пројекти везани за неговање и очување ромске културе и традиције.
2. Циљеви пројекта се односе на идентификоване потребе одређених циљних група
3. Пројект садржи мерљиве показатеље резултата

Једна организација може учествовати на овом конкурсу са једним предлогом пројекта.

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ФИНАНСИРАЊА-СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

За реализацију овог конкурса предвиђен износ је 3.000.000,00 динара.

Максималан износ за пројекте је до 850.000,00 динара. Износ одобрених средстава за реализацију пројекта се утврђује на основу вредновања пројектних активности и броја обухваћених корисника пројекта.

МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Образац за подношење пријаве на конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2017. години, се може преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, канцеларија 203 и 211 или електронски овде.

Контакт телефони: 013/308-871 и 013/308-759

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве разматра Kомисија за вредновање пројеката ромских организација цивилног друштва, према утврђеним критеријумима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити финансирање-суфинансирање и утврдити средства за њихову реализацију из буџета града Панчева за 2017. годину.

Предлагачи чији пројекти буду прихваћени и одобрени за финансирање-суфинансирање закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Листа вредновања и рангирања пристиглих пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs . Предлагачи пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката који ће се путем овог Конкурса финансирати-суфинансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

Пријаве предати у Услужном центру града Панчева,или послати поштом на адресу:

Град Панчево – Градска управа
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
II спрат, канцеларија 203
«ЗА КОНКУРС РОМСКЕ ОЦД-НЕ ОТВАРАТИ»
Трг Краља Петра I 2-4
26000 ПАНЧЕВО

На предњој страни коверте потребно је навести назив и адресу подносиоца пројекта.