Na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14-dr. zakon) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst), Gradonačelnik grada Pančeva je doneo Zaključak i Rešenje, kojima se odobrava su/finansiranje programa i projekata po Konkursu za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“ u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2015. godinu, a po predlogu Komisije za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti brige o mladima grada Pančeva za 2015. godinu, sledećim udruženjima građana:

1. Udruženje „Kamerata Pančevo“, projekat „Koncertna sezona 2015“, sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara

Obrazloženje: Pored afirmacije mladih umetnika i njihovog usavršavanja kroz izvođenje niza kamernih koncerata, posebna vrednost projekta je promocija klasične muzike među mladima, kao alteranivnog načina poimanja lepote muzike koja je drugačija od popularnih komercijalnih produkcija. Izođenje programa u prostoru koji mladi u Pančevu prepoznaju kao svoje mesto okupljanja, doprinosi ostvarenju ciljeva projekta koji se odnose na približavanje ove vrste kulturnih sadržaja mladima, njihovu veću pristupačnost i privlačnost za mladu publiku.

2. KOMPAS – Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side, projekat „Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side „Virus humane dezinformacije“, sredstva u iznosu od 109.420,00 dinara

Obrazloženje: Realizacijom ovog projekta se doprinosi unapređenju ličnog razvoja putem uticanja na usvajanje informacija, promene znanja i stavova mladih Pančeva iz oblasti zdravlja i odrastanja, sprovođenjem edukacije koja ostvaruje najveću promenu kod mladih, podstiče na aktivizam i društveno odgovorno ponašanje u lokalnoj zajednici, menjanjem socijalne svesti o značaju brige o zdravlju, smanjivanjem diskriminacije i podizanjem tolerancije, primenjujući najefektivniji model „mladi za mlade“. Specifičan cilj je zainteresovati mlade u Pančevu kroz pridruživanje Pančeva svetskom obeležavanju Prvodecembarske kampanje, za prevenciju HIV/AIDS-a i PPB, kao i očuvanju reproduktivnog zdravlja. 

3. Udruženje „Omladinska zona“, projekat „Sajam obrazovanja 2015.“, sredstva u iznosu od 56.650,00 dinara

Obrazloženje: Sajam obrazovanja ima za cilj da srenjoškolce/ke Pančeva uputi u programe visokoškolskih ustanova koje su anketom učenika/ca 3. i 4. godine srednjih škola izazvale najveće interesovanje, te im pomogne pri odluci o daljem školovanju. Povećanje zainteresovanosti mladih za nastavak obrazovanja i upućivanje u aktivnosti koje visokoškolske ustanove i fakulteti nude, dodatne su vrednosti projekta koji u potpunosti odgovara strateškom cilju grada Pančeva u oblasti brige o mladima koji se odnosi na pomoć pri profesionalnoj orijentaciji i usmeravanju mladih.