На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др. закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст), Градоначелник града Панчева је донео Закључак и Решење, којима се одобрава су/финансирање програма и пројеката по Конкурсу за су/финансирање музичких, иновативних, едукативних и промотивних програма и пројеката за младе у дворани „Аполо“ у сарадњи са Домом омладине Панчево, за 2015. годину, а по предлогу Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области бриге о младима града Панчева за 2015. годину, следећим удружењима грађана:

1. Удружење „Камерата Панчево“, пројекат „Концертна сезона 2015“, средства у износу од 200.000,00 динара

Образложење: Поред афирмације младих уметника и њиховог усавршавања кроз извођење низа камерних концерата, посебна вредност пројекта је промоција класичне музике међу младима, као алтеранивног начина поимања лепоте музике која је другачија од популарних комерцијалних продукција. Изођење програма у простору који млади у Панчеву препознају као своје место окупљања, доприноси остварењу циљева пројекта који се односе на приближавање ове врсте културних садржаја младима, њихову већу приступачност и привлачност за младу публику.

2. КОМПАС – Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде, пројекат „Обележавање Светског дана борбе против сиде „Вирус хумане дезинформације“, средства у износу од 109.420,00 динара

Образложење: Реализацијом овог пројекта се доприноси унапређењу личног развоја путем утицања на усвајање информација, промене знања и ставова младих Панчева из области здравља и одрастања, спровођењем едукације која остварује највећу промену код младих, подстиче на активизам и друштвено одговорно понашање у локалној заједници, мењањем социјалне свести о значају бриге о здрављу, смањивањем дискриминације и подизањем толеранције, примењујући најефективнији модел „млади за младе“. Специфичан циљ је заинтересовати младе у Панчеву кроз придруживање Панчева светском обележавању Прводецембарске кампање, за превенцију ХИВ/АИДС-а и ППБ, као и очувању репродуктивног здравља. 

3. Удружење „Омладинска зона“, пројекат „Сајам образовања 2015.“, средства у износу од 56.650,00 динара

Образложење: Сајам образовања има за циљ да срењошколце/ке Панчева упути у програме високошколских установа које су анкетом ученика/ца 3. и 4. године средњих школа изазвале највеће интересовање, те им помогне при одлуци о даљем школовању. Повећање заинтересованости младих за наставак образовања и упућивање у активности које високошколске установе и факултети нуде, додатне су вредности пројекта који у потпуности одговара стратешком циљу града Панчева у области бриге о младима који се односи на помоћ при професионалној оријентацији и усмеравању младих.