На основу Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.1/14 &мдасх; пречишћен текст и 24/14), Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину (“Сл. лист града Панчева“ бр. 28/14, 6/15 и 17/15) и Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ бр. 51/09 и 99/11-др. Закони), Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЗА ПОДРШКУ ПРОМОЦИЈИ ТУРИЗМА И ЗАНАТСТВА

ЦИЉ: Овај конкурс има за циљ подршку пројектима удружења, са територије града Панчева, која се баве очувањем занатства, домаће радиности и унапређењем туристичке понуде града.

Конкурс се расписује у складу са Стратегијом развоја града Панчева 2014-2020 : стратешки приоритет 2 – Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања; активност 2.2.2.- Подршка старим занатима и домаћој радиности и стратешки приоритет 11 – Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда.

На основу Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину, позиција: Подршка промоције туризма и занатске радиности – конкурс, Град Панчево опредељује бесповратна средства у износу од 300.000 динара.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају регистрована удружења грађана и удружења предузетника (у даљем тексту Удружења), са седиштем на територији града Панчева, уписаних у АПР или код другог надлежног органа.
Удружења која су добила средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2015. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог пројекта путем овог Конкурса. Такође, Удружења која нису оправдала добијена средства по било ком ранијем конкурсу града Панчева, неће имати могућност да добију средства по овом конкурсу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС:
· Попуњен образац за подношење предлога пројекта (преузети овде ),
· Попуњена табела буџета пројекта (преузети овде ),
· Потписана изјава о прихватању одговорности (преузети овде ),
· Фотокопија Решења о регистрацији у АПР или дугог надлежног органа,
· Оверена копија извода из Статута удружења чиме се утврђује да се циљеви удружења остварују у области у којој се пројекат реализује,
· Опис претходних искустава и достугнућа Удружења (значајни пројекти и активности) – до две А4 стране текста,

Прилози (необавезни део):
Материјали, публикације, медијски извештаји, остала документација која илуструје рад подносиоца предлога пројеката.

Документација се подноси у електронској форми и у једном штампаном примерку.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Конкурс ће се објавити на званичној презентацији града Панчева www.pancevo.rs , на страни Пројекти и конкурси. Формулар за конкурисање са осталом конкурсном документацијом се може преузети са ове стране (линкови у делу текста Конкурса где је наведено шта све пријава треба да садржи), или у Одељењу за подршку пројектима Секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I , III спрат, канцеларија 302.

Пријава се подноси у Услужном центру града Панчева, или поштом на адресу: Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра И бр. 2-4, 26101 Панчево, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за финансирање пројеката за подршку промоцији туризма и занатства (НЕ ОТВАРАТИ!)

РОКОВИ

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs .
Активности на пројекту које Град буде финансирао у оквиру овог конкурса морају бити реализоване до краја 2015. године, а финални наративни и финансијски извештај предат до 31. јануара 2016. године.

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Јавни конкурс спроводи Комисија образована од стране градоначелника града Панчева. Комисија разматра пријаве у погледу испуњености услова конкурса и врши вредновање пројеката Удружења према утврђеним критеријумима. Градоначелник ће, на основу предлога комисије донети закључак о одабраним пројектима.

Посебни критеријуми за вредновање и избор пројекта:

1. Структура пројекта задовољава утврђене стандарде пројекта као документа (попуњен образац и достављена комплетна документација) – од 0 до 10 бодова,
2. Пројекат је у складу са циљем конкурса – од 0 до 10 бодова,
3. Пројекат је у складу са усвојеном Стратегијом развоја града Панчева или секторским стратегијама, односно доприноси испуњењу дефинисаних приоритета- од 0 до 10 бодова,
4. Статутом удружења утврђени су циљеви удружења у области у којој се пројекат реализује – од 0 до 10 бодова,

5. Пројекат укључује широку циљну групу – од 0 до 10 бодова,
6. Пројекат се промовише у јавности – од 0 до 10 бодова,
7. Одрживост пројекта – од 0 до 10 бодова,
8. Стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени пројекат – од 0 до 10 бодова.

Пројекат може добити највише 80 бодова. Пројекти који имају укупно мање од 40 бодова, неће се узети у разматрање за финансирање.
Предлагач чија апликација буде прихваћена и одобрена за финансирање, закључује уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза од стране носиоца пројекта повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.
Листа вредновања и рангирања пристиглих пројеката коју Комисија утврди, објавиће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs . Предлагачи пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну одлуку о избору пројекта који ће се путем овог Конкурса финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

Средства неће бити одобрена Удружењима у следећим околностима:

• Непотпуних и неблаговремених пријава,
• За профитне и комерцијалне пројекте,
• За предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице, већа од 25% укупне вредности пројекта.

Детаљније информације могу се добити у просторијама Секретаријата за привреду и економски развој, Одељење за подршку пројектима, контакт особа Татјана Медић, тел: 013/353-361 и 013/308-711, као и електронским путем на адреси tatjana.medic@pancevo.rs

                                                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

                                                                                                                                                        Саша Павлов