Гаранцијски Фонд АП Војводине расписао је конкурс за добијање Кредита / Гаранција за финансијску подршку привредним субјектима за одржавање ликвидности (конкурс за обртна средства) услед пандемије COVID – 19.

Област финансирања: Oбезбеђења обртних средстава за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.

Коме су намењени:

Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:
• Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
• Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
• Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
• Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:
• Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
• Отворен наменски текући рачун у пословној банци и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

Oсновни услов за издавање Гаранција, односно за реализацију ових кредита је да привредни субјекат, у периоду од 15.03.2020. године па до истека три месеца након пуштања средстава у коришћење, не смањује број запослених више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15.03.2020. године за период који се завршава у наведеном временском оквиру.Гаранције ће се издавати на износ до 100% укупног потраживања

Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала или до 31.12.2020 године .

Све информације о конкурсу:http://garfond.rs/covid-19/