Na osnovu Zakona o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2011), Statuta grada Pančeva (Službeni list grada Pančeva broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), Odluke o budžetu grada Pančeva za 2017. godinui Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA

U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU

Ovim Konkursom će se podržati programi i projekti čiji se sadržaj odnosi na unapređenje položaja i kvaliteta života mladih, zadovoljavanje potreba mladih i rešavanje specifičnih problema mladih, prema konkursnim zadacima u okviru prioritetnih oblasti Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017.

U obzir za su/finansiranje uzimaće se:

1. Projektii programi koji su usklađeni sa prioritetnim oblastima:

obrazovanje mladih ( Projekti i programi neformalnog obrazovanja,..),

zapošljavanje mladih (Projekti koji se odnose na oblast profesionalne orijentacije i karijernog informisanja, projekti koji se odnose na podsticanje omladinskog preduzetništva,..),

zdravlje i odrastanje mladih (Projekti koji se odnose na oblasti bolesti zavisnosti, reproduktivnog zdravlja, emocionalnog razvoja mladih (podsticanje osnivanja savetovališta), projekti koji podrazumevaju uvažavanje i promovisanje zdravih stilova života i pozitivnih vrednosti,…),

– bezbednost mladih (Projekti koji se odnose na bezbednost mladih u saobraćaju, bezbednost mladih na internetu, prevenciju nasilja,…),

– mobilnost i interkulturalizam mladih (Projekti koji podrazumevaju uvažavanje i promovisanje međuetničkih odnosa i interkulturalnog dijaloga, projekti koji podstiču mobilnost mladih,…),

– učešće mladih u donošenju odluka (Projekti koji se odnose na informisanje mladih o političkoj i admnistrativnoj strukturi svih nivoa donošenja odluka, projekti koji podrazumevaju učenje o procesima donošenja odluka, projekti koji se odnose na istraživanje stanja o potrebama mladih u okviru neke od prioritetnih oblasti,…)i

aktivizam i volonterizam mladih (Projekti koji se odnose na promovisanje volonterizma-podsticanje volonterskih akcija i afirmaciju volonterskog rada,… ).

2. Projektii programi koji poštujusledeće principe:

– poštovanje ljudskih prava,

– ravnopravnost i jednake šanse za sve,

– odgovornost,

– dostupnost,

– solidarnost,

– saradnja,

– aktivno učešće mladih,

– celoživotno učenje,

– zasnovanost.

Kriterijumi za izbor programa/projekata:

1. Tehnička ispravnost i kvalitet dostavljene dokumentacijeod 0 do 10 bodova,

2.Programi/projekti kojisu u skladusa usvojenom Strategijom brige o maldima grada Pančeva 2014-2017, odnosno da sadržaj doprinosidugoročnom unapređenju oblasti iz koje je tema programa/projekta – od 0 do 10 bodova,

3. Programi/projekti uključuju veći broj mladih (od 15 – 30 godina) koji su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta;od 0 do 10 bodova,

4. Programi/projekti podrazumevaju aktivnosti koje se realizuju u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva i koje uključuju mlade iz naseljenih mesta u pripremu i realizaciju projekta (Jabuka, Glogonj, Kačarevo, Dolovo, Banatsko Novo Selo, Banatski Brestovac, Starčevo, Omoljica, Ivanovo); od 0 do 10 bodova,

5. Programi/projekti koji uključuju mlade iz marginalizovanih grupa;od 0 do 10 bodova,

6. Programi/projekti koji promovišu umrežavanje, udruživanje i saradnju mladih pojedinaca/ki, neformalnih grupa i udruženja, formiranja asocijacija i krovnih organizacija;od 0 do 10 bodova,

7. Programi/projekti koji sadrže volonterski rad i programi/projekti koji su sufinansirani od strane nekog drugog udruženja, institucije ili pojedincaod 0 do 10 bodova,

8. Programi/projekti čije aktivnosti realizuju stručne osobe, čije uloge su jasno definisaneod 0 do 10 bodova,

9. Održivost programa/projekta i mogućnost njegovog nastavka od 0 do 10 bodova,

10. Održivost organizacije (sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja da sprovede predloženi program/projeka)t od 0 do 10 bodova.

Projekti će biti vrednovani prema ovim kriterijumima. Program/projekat može dobiti najviše 100 bodova. Ukoliko jedan od deset kriterijuma ima nula bodova, program/projekat se smatra diskvalifikovanim i ne ulazi u dalje razmatranje.

Pravo učešća imaju organizacije/udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva.

Grad Pančevo ažurira bazu organizacija civilnog društva, pa je potrebno da sva udruženja građana dostave Upitnik za prikupljanje podataka o udruženjima građana grada Pančeva, za 2017. godinu. Ovaj upitnik i spisak potrebne prateće dokumentacije može se preuzeti sa zvanične prezentacije grada Pančeva (http://www.pancevo.rs/zivot-u-pancevu/civilni-sektor/upitnik-za-azuriranje-baze-udruzenja-gradjana/), ili u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, kancelarija 204.

Popunjen upitnik sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u elektronskoj formi, na disku ili putem mejla civilnodrustvo@pancevo.rs.

Predlog projekta treba da sadrži:

 • Popunjen formular za podnošenje predloga programa/projekta,

 • popunjenu tabelu budžeta programa/projekta,

 • kopiju Rešenja o registraciji Udruženja u APRu,

 • biografiju koordinatora/ke programa/projekta,

 • biografiju Udruženja – opis prethodnih iskustava i dostugnuća Udruženja (relevantni projekti i aktivnosti),

 • kopiju izvoda iz Statuta Udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program/projekat realizuje,

 • potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti,

 • potpisan sporazum o partnerstvu (za partnerske projekte).

Neobavezni deo:

 • materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad Udruženja i njegove kompetencije za realizaciju predloženog programa/projekta(u elektronskoj formi),

 • dodatne preporuke (partnera, institucija, drugih donatora, pojedinaca, itd.).

Finansiranje:

Sredstva za su/finansiranje programa, projekata po osnovu ovog Konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2017. godinu.

Nosioci programa/projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2017. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstvaza isti predlogprograma/projekta putem ovog Konkursa.

Su/finansirajuća sredstva putem ovog konkursa neće biti odobrena za:

 • nepotpune,

 • prijave podnosilaca koji su u 2016. godini dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji programa/projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;

 • programe/projekte koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti,

 • profitne i komercijalneprograme/projekte,

 • predloge programa/projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za program/projekat.

Rokovi:

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 3. novembra 2017. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra 2017. godine, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2018. godine.

Vrednovanje i izbor predloga programa/projekata:

Predloge programa/projekatarazmatra Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora grada Pančeva za 2017. godinu,prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, na osnovu čijeg predlogaće Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2017. godinu.

Predlagači čiji predlog programa/projekta bude prihvaćeni zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Komisija će se sastajati najmanje jednom u 45 dana, a lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Objavljivanje, formulari i dodatne informacije:

Informacija o Konkursu će se objaviti u lokalnom nedeljnom listu “Pančevac” i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva (Trg kralja Petra I, sprat II, kancelarija 204 – Kancelarija za mlade), ili sa internet prezentacije www.pancevo.rs . Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona013/308-907 i 013/308-753 ili mejlakancelarijazamlade@pancevo.rs.

Predlozi programa/projekata dostavljaju se obavezno:

u elektronskoj formi (na disku ili putem mejla kancelarijazamlade@pancevo.rs) i

u štampanoj formi (1 primerak), u Uslužnom centru grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na

K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA

U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU

Grad Pančevo

Gradska uprava grada Pančeva

Trg Kralja Petra I broj 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Kancelarija za mlade(kancelarija broj 204)

N E O T V A R A T I !

Napomena: Instruktaža za zainteresovane biće organizovana 25.04.2017. godine, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 12,00 časova.