На основу Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), Статута града Панчева (Службени лист града Панчева број 25/15-пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину и Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017, Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати програми и пројекти чији се садржај односи на унапређење положаја и квалитета живота младих, задовољавање потреба младих и решавање специфичних проблема младих, према конкурсним задацима у оквиру приоритетних области Стратегијe бриге о младима града Панчева 2014-2017.

У обзир за су/финансирање узимаће се:

1. Пројекти и програми који су усклађени са приоритетним областима:

образовање младих ( Пројекти и програми неформалног образовања,..),

запошљавање младих (Пројекти који се односе на област професионалне оријентације и каријерног информисања, пројекти који се односе на подстицање омладинског предузетништва,..),

здравље и одрастање младих (Пројекти који се односе на области болести зависности, репродуктивног здравља, емоционалног развоја младих (подстицање оснивања саветовалишта), пројекти који подразумевају уважавање и промовисање здравих стилова живота и позитивних вредности,…),

– безбедност младих (Пројекти који се односе на безбедност младих у саобраћају, безбедност младих на интернету, превенцију насиља,…),

– мобилност и интеркултурализам младих (Пројекти који подразумевају уважавање и промовисање међуетничких односа и интеркултуралног дијалога, пројекти који подстичу мобилност младих,…),

– учешће младих у доношењу одлука (Пројекти који се односе на информисање младих о политичкој и адмнистративној структури свих нивоа доношења одлука, пројекти који подразумевају учење о процесима доношења одлука, пројекти који се односе на истраживање стања о потребама младих у оквиру неке од приоритетних области,…

активизам и волонтеризам младих (Пројекти који се односе на промовисање волонтеризма-подстицање волонтерских акција и афирмацију волонтерског рада,… ).

2. Пројекти и програми који поштују следеће принципе:

– поштовање људских права,

– равноправност и једнаке шансе за све,

– одговорност,

– доступност,

– солидарност,

– сарадња,

– активно учешће младих,

– целоживотно учење,

– заснованост.

Критеријуми за избор програма/пројеката:

1. Техничка исправност и квалитет достављене документације од 0 до 10 бодова,

2. Програми/пројекти који су у складу са усвојеном Стратегијом бриге о малдима града Панчевa 2014-2017, односно да садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,

3. Програми/пројекти укључују већи број младих (од 15 – 30 година) који су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта; од 0 до 10 бодова,

4. Програми/пројекти подразумевају активности које се реализују у насељеним местима на територији града Панчева и које укључују младе из насељених места у припрему и реализацију пројекта (Јабука, Глогоњ, Качарево, Долово, Банатско Ново Село, Банатски Брестовац, Старчево, Омољица, Иваново); од 0 до 10 бодова,

5. Програми/пројекти који укључују младе из маргинализованих група; од 0 до 10 бодова,

6. Програми/пројекти који промовишу умрежавање, удруживање и сарадњу младих појединаца/ки, неформалних група и удружења, формирања асоцијација и кровних организација;од 0 до 10 бодова,

7. Програми/пројекти који садрже волонтерски рад и програми/пројекти који су суфинансирани од стране неког другог удружења, институције или појединца од 0 до 10 бодова,

8. Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане од 0 до 10 бодова,

9. Одрживост програма/пројекта и могућност његовог наставка од 0 до 10 бодова,

10. Одрживост организације (способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројека)т од 0 до 10 бодова.

Пројекти ће бити вредновани према овим критеријумима. Програм/пројекат може добити највише 100 бодова. Уколико један од десет критеријума има нула бодова, програм/пројекат се сматра дисквалификованим и не улази у даље разматрање.

Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији града Панчева.

Град Панчево ажурира базу организација цивилног друштва, па је потребно да сва удружења грађана доставе Упитник за прикупљање података о удружењима грађана града Панчева, за 2017. годину. Овај упитник и списак потребне пратеће документације може се преузети са званичне презентације града Панчева (http://www.pancevo.rs/zivot-u-pancevu/civilni-sektor/upitnik-za-azuriranje-baze-udruzenja-gradjana/), или у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204.

Попуњен упитник са пратећом документацијом доставља се у електронској форми, на диску или путем мејла civilnodrustvo@pancevo.rs.

Предлог пројекта треба да садржи:

 • Попуњен формулар за подношење предлога програма/пројекта,

 • попуњену табелу буџета програма/пројекта,

 • копију Решења о регистрацији Удружења у АПРу,

 • биографију координатора/ке програма/пројекта,

 • биографију Удружења – опис претходних искустава и достугнућа Удружења (релевантни пројекти и активности),

 • копију извода из Статута Удружења у коме је утврђено да се циљеви Удружења остварују у области у којој се програм/пројекат реализује,

 • потписану изјаву о прихватању одговорности,

 • потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте).

Необавезни део:

 • материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад Удружења и његове компетенције за реализацију предложеног програма/пројекта (у електронској форми),

 • додатне препоруке (партнера, институција, других донатора, појединаца, итд.).

Финансирање:

Средства за су/финансирање програма, пројеката по основу овог Конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2017. годину.

Носиоци програма/пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2017. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог програма/пројекта путем овог Конкурса.

Су/финансирајућа средства путем овог конкурса неће бити одобрена за:

 • непотпуне,

 • пријаве подносилаца који су у 2016. години добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији програма/пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе;

 • програме/пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности,

 • профитне и комерцијалне програме/пројекте,

 • предлоге програма/пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за програм/пројекат.

Рокови:

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 3. новембра 2017. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра 2017. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2018. године.

Вредновање и избор предлога програма/пројеката:

Предлоге програма/пројеката разматра Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2017. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2017. годину.

Предлагачи чији предлог програма/пројекта буде прихваћени закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Комисија ће се састајати најмање једном у 45 дана, а листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева. Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

Објављивање, формулари и додатне информације:

Информација о Конкурсу ће се објавити у локалном недељном листу “Панчевац” и на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Формулари за конкурисање могу се преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева (Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204 – Канцеларија за младе), или са интернет презентације www.pancevo.rs . Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-907 и 013/308-753 или мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs.

Предлози програма/пројеката достављају се обавезно:

у електронској форми (на диску или путем мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs) и

у штампаној форми (1 примерак), у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Пријава на

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Град Панчево

Градска управа града Панчева

Трг Краља Петра I број 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Канцеларија за младе (канцеларија број 204)

Н Е О Т В А Р А Т И !

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће организована 25.04.2017. године, у Малој сали зградe Градске управе града Панчева са почетком у 12,00 часова.