Na osnovu člana 9. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva“ broj 1/2017) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15prečišćen tekst i 12/16) Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje sledeći

JAVNI POZIV

1.Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna i fizička lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

2. Ciljevi poziva:

 • Stvaranje uslova za povećanje učešća građana u sportskim programima kroz sistematsko vežbanje

 • Zdravstvena prevencija građana

 • Unapređivanje i omasovljavanje sporta u školama

 • Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo

 • Promovisanje sporta kao segmenta zdravog životnog stila

 • Socijalna integracija osoba sa invaliditetom kroz sportske aktivnosti

 • Sistemsko unapređivanje sporta na teritoriji grada Pančeva

 • Podizanje kvaliteta u oblasti svih segmenata sporta

.

3. Predmet sufinansiranja programa i projekta

 • Programi i projekti koji podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sport za sve, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena, sporta osoba sa invaliditetom kao i razvoja sporta u naseljenim mestima

 • Programi i projekti podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija na teritoriji grada Pančeva

 • Programi i projekti unapređenja stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije grada Pančeva

 • Programi i projekti koji podržavaju aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja, granskih saveza i Sportskog saveza grada Pančeva

 • Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo

 • Programi i projekti kojima se doprinosi razvoju sporta u gradu Pančevu

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2018. godinu planirana su Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu na pozicijama 386 i 387.

4. Opšti i posebni uslovi poziva

Pravo na sufinansiranje sportskih programa i projekata imaju sve sportske organizacije i druga pravna lica, kao i pojedinci u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima, koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva(Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji).

 • Da postoje i rade najmanje godinu dana (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji)

 • Da nisuupostupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanjadelatnosti, da nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nisu u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njihovom delatnošću, finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu (Ispunjenost ovih uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem uverenja iz Prekršajnog i Privrednog suda)

 • Da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose zahtev (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci zahteva, i to tako što će u Zahtevu za sufinansiranje programa i projekata u segmentu Razvoj sporta, u tački III-a – Dosadašnja iskustva organizacije opisati dosadašnja iskustva. Davalac sredstava zadržava pravo da zatraži dokaze od podnosioca zahteva kojima potkrepljuju svoje tvrdnje)

 • Da su ispunili svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 31.12.2017. godine kao i da ih redovno ispunjavaju u 2018. godini. (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem Izjave o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza potpisnika, odnosno korisnika sredstava iz Budžeta grada Pančeva za 2018.godinu, a davalac sredstava može da zatraži na uvid sledeće dokaze: plaćene račune, potvrde ili slično, odnosno sam da pribavi dokaze od nadležnih ustanova i preduzeća)

 • Da svojim projektom podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom(Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci zahteva i to u samom projektu u delu opisa projekta).

 • Da u većoj meri unapređuju kvalitet sporta u segmentu za koji konkuriše (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci zahteva i to u samom projektu u delu opisa projekta).

 • Ostvaren sportski rezultat (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci prijave, i to potvrdom matičnog saveza o ostvarenom sportskom rezultatu)

 • Da je sportista ostvario sportski rezultat kao član sportske organizacije sa teritorije grada Pančeva (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci prijave i to dostavljanjem potvrde sportske organizacije da je sportista svoj rezultat ostvario kao član sportske organizacije sa teritorije grada Pančeva)

 • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva član Sportskog saveza Pančevo(Ispunjenost ovog uslova dokazuju i podnosioci prijave i podnosioci zahteva, i to dostavljanjem potvrde Sportskog saveza Pančevo da je sportska organizacija – podnosilac prijave član Sportskog saveza Pančevo)

 • Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 121,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12,24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16 i33/17).

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze definišu se Ugovorom koji zaključuje Gradonačelnik grada Pančeva i korisnik sredstava, a u skladu sa Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu, Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva i drugim propisima.

NAPOMENA: Izjava o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza potpisnika, odnosno korisnika sredstava iz Budžeta grada Pančeva za 2018.godinu nalazi se u prilogu Zahteva za sufinansiranje programa i projekata u segmentu Razvoj sporta u 2018.godini i u prilogu Prijave za finansiranje pojedinačnih davanja na ime postignutih sportskih rezultata.

Posebne kriterijume za dodelu sredstava možete pogledati ovde.

5. Prijave i zahtevi, kao i obavezna dokumentacija

Prijave i Zahtevi sa potpunom dokumentacijom slati na adresu GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA, TRG KRALJA PETRA I broj 2-4, 26000 Pančevo ili predati u USLUŽNOM CENTRU GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA sa naznakom: “Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2018. godinu u segmentima: Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata i Razvoj sporta“, sa napomenom » NE OTVARAJ – JAVNI POZIV«.

Prijave i Zahtevi na Javni poziv se mogu dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 204, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, ili preuzeti sa sajta grada Pančeva.

Obavezna dokumentacija treba da sadrži:

 1. Zahtev za sufinansiranje programa i projekata u segmentu Razvoj sporta u 2018.godini ili Prijavu za sufinansiranje pojedinačnih davanja na ime postignutih sportskih rezultata

 2. Dokaze o ispunjenosti uslova, koji su navedeni u tački 4. – Opšti i posebni uslovi poziva, odnosno u prijavi i zahtevu.

 3. Dokaz o uplati Gradske administrativne takse

6.Rok

Rok za predaju dokumentacije za sufinansiranje programa i projekta iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2018. godinu je do30. novembra 2018. godine, odnosno do utroška sredstava, planiranih Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu u segmentima: Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata, Razvoj sporta. Javni poziv biće objavljen u nedeljnom listu „Pančevac“.

 • Nepotpune i neblagovremene prijave i zahtevi neće se uzimati u razmatranje!

7. Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi sa pozivom mogu se dobiti lično svakog radnog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1aiu Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I br. 24, II sprat kancelarija 204, ili na telefon 013 308 907.