Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje konkurs kojim će se podržati projekti-manifestacije čiji se sadržaj odnosi na oblast zaštite životne sredine, prema konkursnim zadacima.

Na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS„, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon) i članovima 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15 – prečišćen tekst i 12/16), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA-MANIFESTACIJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU

Ovim Konkursom će se podržati projekti-manifestacije čiji se sadržaj odnosi na oblast zaštite životne sredine, prema konkursnim zadacima.

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti-manifestacije koji će promovisati zaštitu životne sredine predlažući konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, programe ekološke edukacije dece i mladih, kao i podizanja svesti javnosti na teritorijiGrada Pančeva i okolnih naselja. Projekte – manifestacije treba da odlikuje inovativnost ili sadržaj koji podržava/omogućava održavanje već tradicionalnih manifestacija koje su se pozicionirale kao uspešne, edukativne i ekološki afirmativne.


Pravo učešća:

Na Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine kao i registrovana udruženja van teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine ukoliko se predloženi projekti – manifestacije realizuju na teritoriji grada Pančeva.

Podnošenje prijave:

Projekat-manifestacija po ovom konkursu, podnosi se na Prijavnom obrascu koji možete preuzeti OVDE.

Predlog projekta-manifestacija obavezno treba da sadrže:

  • fotokopiju Statuta (strane iz koje se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine)

  • fotokopiju PIB obrasca

  • popunjen prijavni obrazac za podnošenje predloga projekta-manifestacije koji se sastoji iz četiri dela: Osnovni podaci, Detaljan opis projekta-manifestacije, Detaljan finansijski plan i Potpisana izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava (aplikacioni formular je na sajtu).

Projekti-manifestacije koji ne sadrže svu navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava za projekte – manifestacije:

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta-manifestacije koji će biti finansijski podržan ovim Konkursom;

– broj učesnika projekta-manifestacije sa teritorije grada Pančeva;

– visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora;

– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije)

– istorija projekta-manifestacije, ukoliko se održava u kontinuitetu i ima tradiciju održavanja

Rokovi za sprovođenje konkursa:

– prijave za konkurse se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljniku ”Pančevac”

– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata konkursa na sajtu Grada Pančeva, u roku od 15 radnih dana po isteku roka za podnošenje konkursne dokumentacije

– rok izvršenja ugovorene obaveze: 31. 12. 2017. godine

– rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 31. 01. 2018.

Podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja nakon realizacije Projekta-manifestacije:

Nakon realizacije projekta-manifestacije potrebno je priložiti detaljan narativni izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava. Obrazac za Izveštaj o realizaciji projekta-manifestacije može se preuzeti OVDE.

Vrednovanje projekata-manifestacija:

Troškovi pojedinačnih projekata-manifestacija koje sufinansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 250.000,00 dinara.

Predloge projekata-manifestacija razmatra Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine, a na osnovu utvrđenih kriterijuma.

Rezultati će biti objavljeni na internet sajtu Grada Pančeva nakon donošenja zaključka Gradonačelnika.

Zaključenje ugovora:

Sa nosiocem izabranog projekta-manifestacije zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta-manifestacije; vrsta i obim projekta-manifestacije; vreme realizacije projekta-manifestacije; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta-manifestacije i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnimmogućnostima budžeta

grada Pančeva za 2017. godinu.

Trajanje konkursa: Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu ”Pančevac”.

Odlučivanje: O podnetim zahtevima odlučuje Gradonačelnik grada Pančeva na predlog Komisije koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.

Ukoliko udruženje konkuriše sa više projekata-manifestacija, sredstva se mogu odobriti samo za jedan projekat-manifestaciju, ali isto udruženje može dobiti sredstva za realizaciju jednog projekta i jednog projekta-manifestacije.Sredstva neće biti odobrena podnosiocima predloga projekata-manifestacija za:

nepotpune i neblagovremene prijave

– projekte-manifestacije koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti

– zahteve za dobijanje finansijske podrške profitnim i komercijalnim projektima-manifestacijama

– predloge projekata-manifestacija u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za projekat-manifestaciju

– sredstva neće biti odobrena udruženjima koja su već potpisala Ugovor o saradnji sa Gradskom upravom prema Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija iz oblasti zaštite životne sredine koji je raspisao Sekretarijat za zaštitu životne sredine za 2017. godinu.

Za sufinansiranje projekata-manifestacija na osnovu Konkursa obezbeđeno je: 1.000.000dinara iz Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2017. godinu („Sl. list grada Pančeva“, br. 1/2017).

Predloge projekata-manifestacija dostaviti u Uslužnom centru grada Pančeva u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA -MANIFESTACIJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU

Grad Pančevo

Trg Kralja Petra I 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine

N E    O T V A R A T I !