Градоначелник града Панчева расписује конкурс којим ће се подржати пројекти-манифестације чији се садржај односи на област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС„, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члановима 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и 12/16), Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти-манифестације чији се садржај односи на област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти-манифестације који ће промовисати заштиту животне средине предлажући конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, програме еколошке едукације деце и младих, као и подизања свести јавности на територији Града Панчева и околних насеља. Пројекте – манифестације треба да одликује иновативност или садржај који подржава/омогућава одржавање већ традиционалних манифестација које су се позиционирале као успешне, едукативне и еколошки афирмативне.


Право учешћа:

На Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација могу да учествују регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине као и регистрована удружења ван територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине уколико се предложени пројекти – манифестације реализују на територији града Панчева.

Подношење пријаве:

Пројекат-манифестација по овом конкурсу, подноси се на Пријавном обрасцу који можете преузети ОВДЕ.

Предлог пројекта-манифестација обавезно треба да садрже:

  • фотокопију Статута (стране из које се види да се удружење бави делатностима из области заштите животне средине)

  • фотокопију ПИБ обрасца

  • попуњен пријавни образац за подношење предлога пројекта-манифестације који се састоји из четири дела: Основни подаци, Детаљан опис пројекта-манифестације, Детаљан финансијски план и Потписана изјава о прихватању обавезе корисника средстава (апликациони формулар је на сајту).

Пројекти-манифестације који не садрже сву наведену документацију неће се узимати у разматрање.

Критеријуми за доделу средстава за пројекте – манифестације:

Приликом одређивања висине дотације примењују се следећи критеријуми:

– нова и креативна решења проблема у области заштите животне средине

– дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројекта-манифестације који ће бити финансијски подржан овим Конкурсом;

– број учесника пројекта-манифестације са територије града Панчева;

– висина сопственог учешћа односно средстава из других извора;

– медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или снимци, извештавање штампе и други начини презентације)

– историја пројекта-манифестације, уколико се одржава у континуитету и има традицију одржавања

Рокови за спровођење конкурса:

– пријаве за конкурсе се подносе у року од 20 дана од дана објављивања у недељнику ”Панчевац”

– доношење одлуке о додели средстава и објављивање коначних резултата конкурса на сајту Града Панчева, у року од 15 радних дана по истеку рока за подношење конкурсне документације

– рок извршења уговорене обавезе: 31. 12. 2017. године

– рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 31. 01. 2018.

Подношење наративног и финансијског извештаја након реализације Пројекта-манифестације:

Након реализације пројекта-манифестације потребно је приложити детаљан наративни извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава. Образац за Извештај о реализацији пројекта-манифестације може се преузети ОВДЕ.

Вредновање пројеката-манифестација:

Трошкови појединачних пројеката-манифестација које суфинансира Секретаријат не могу прелазити износ од 250.000,00 динара.

Предлоге пројеката-манифестација разматра Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине, a на основу утврђених критеријума.

Резултати ће бити објављени на интернет сајту Града Панчева након доношења закључка Градоначелника.

Закључење уговора:

Са носиоцем изабраног пројекта-манифестације закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта-манифестације; врста и обим пројекта-манифестације; време реализације пројекта-манифестације; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта-манифестације и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета

града Панчева за 2017. годину.

Трајање конкурса: Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања у недељном листу ”Панчевац”.

Одлучивање: О поднетим захтевима одлучује Градоначелник града Панчева на предлог Комисије која разматра пристигле пријаве применом наведених критеријума и утврђују предлог одлуке.

Уколико удружење конкурише са више пројеката-манифестација, средства се могу одобрити само за један пројекат-манифестацију, али исто удружење може добити средства за реализацију једног пројекта и једног пројекта-манифестације. Средства неће бити одобрена подносиоцима предлога пројеката-манифестација за:

непотпуне и неблаговремене пријаве

– пројекте-манифестације који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности

– захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним пројектима-манифестацијама

– предлоге пројеката-манифестација у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за пројекат-манифестацију

– средства неће бити одобрена удружењима која су већ потписала Уговор о сарадњи са Градском управом према Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација из области заштите животне средине који је расписао Секретаријат за заштиту животне средине за 2017. годину.

За суфинансирање пројеката-манифестација на основу Конкурса обезбеђено је: 1.000.000 динара из Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчевa за 2017. годину („Сл. лист града Панчева“, бр. 1/2017).

Предлоге пројеката-манифестација доставити у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:

Пријава

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА -МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту животне средине

Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине

Н Е    О Т В А Р А Т И !