На основу чланова 6. и 7. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. Закон, 43/2011- Одлука УС и 14/2016, 76/18 и 95/18-др. закон), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. Закон и 44/18-др закон), чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. Закон,  47/18 и 111/21-др. закон) и члановима 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА  ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти-манифестације чији се садржај односи на  област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти-манифестације који ће промовисати заштиту животне средине предлажући конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, програме еколошке едукације деце и младих, као и подизања свести јавности на територији Града Панчева и околних насеља. Пројекте – манифестације треба да одликује иновативност или садржај који подржава/омогућава одржавање већ традиционалних манифестација које су се позиционирале као успешне, еколошки едукативне и које афирмишу трајно еколошко описмењавање превасходно код деце и младих.

Право учешћа:

На Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација могу да учествују регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и која ће свој пројекат – манифестацију реализовати на територији Града Панчева.

На Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација могу да учествују и регистрована удружења грађана ван територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине, уколико се пројекат – манифестација реализује на територији Града Панчева.

Удружења грађана могу да учествују са својим предлозима на једном од два расписана конкурса, на Конкурсу за пројекте или на Конкурсу за пројекте-манифестације, а не на оба конкурса истовремено.

Подношење пријаве:

Пројекат-манифестација по овом конкурсу, подноси се на пријавном обрасцу који се може прузети:

Пријавни образац за подношење предлога пројекта – манифестација

Предлог пројекта-манифестација обавезно треба да садрже:

– фотокопију Статута (стране из које се види да се удружење бави делатностима из области заштите животне средине)

– фотокопију ПИБ обрасца

– попуњен пријавни образац за подношење предлога  пројекта-манифестације који се састоји из четири дела: Основни подаци, Детаљан опис пројекта-манифестације, Детаљан финансијски план и Потписана изјава о прихватању обавезе корисника средстава (апликациони формулар је на сајту).

Пројекти-манифестације који не садрже сву наведену документацију неће се узимати у разматрање.

Критеријуми за доделу средстава за пројекте – манифестације:

Приликом одлучивања о додели дотације примењују се следећи критеријуми:

– нова и креативна решења проблема у области заштите животне средине

– дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројекта-манифестације који ће бити финансијски подржан овим Конкурсом;

– број учесника пројекта-манифестације са територије града Панчева;

– висина сопственог учешћа, односно средстава из других извора;

– медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или снимци, извештавање штампе, друштвене мреже и други начини презентације)

– ранија успешност пројекта-манифестације, уколико се одржава у континуитету и има традицију одржавања

– законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма (ако је удружење грађана раније користило средства буџета, да ли је испунило уговорне обавезе).

Рокови за спровођење конкурса:

– пријаве за конкурс се подносе у року од 20 дана од дана објављивања у недељнику ”Панчевац”.

– доношење одлука о додели средстава и објављиваље коначних резултата конкурса на сајту Града Панчева, у року од 15 радних дана по истеку рока за подношење конкурсне документације.

– рок извршења уговорене обавезе: 31. 12. 2023. године

– рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 31. 01. 2024.

Подношење наративног и финансијског извештаја након реализације  пројекта-манифестације:

Након реализације пројекта-манифестације потребно је приложити детаљан наративни извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава. Образац за Извештај о реализацији пројекта-манифестације може се преузети:

Извештај о реализацији пројекта – манифестације

Вредновање пројеката-манифестација:

Трошкови појединачних пројеката-манифестација које суфинансира Секретаријат не могу прелазити износ од 250.000,00 динара.

Предлоге пројеката-манифестација разматра Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине, a на основу утврђених критеријума.

Резултати ће бити објављени на интернет сајту Града Панчева након доношења закључка Градоначелника.

Закључење уговора:

Са носиоцем изабраног пројекта-манифестације закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта-манифестације; врста и обим пројекта-манифестације; време реализације пројекта-манифестације; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта-манифестације и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета града Панчева за 2023. годину.

Трајање конкурса: Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања у недељном листу ”Панчевац“, када пријаве треба да пристигну на писарницу или буду упућене поштом с тим да у том случају на поштанском печату мора бити утиснут датум.

Одлучивање: О поднетим захтевима одлучује Градоначелник града Панчева на предлог Комисије која разматра пристигле пријаве применом наведених критеријума и утврђују предлог одлуке.

Уколико удружење конкурише са више пројеката-манифестација, средства се могу одобрити само за један пројекат-манифестацију.,али исто удружење не може добити средства за реализацију и једног пројекта и једног пројекта-манифестације.

Средства неће бити одобрена подносиоцима предлога пројеката-манифестација:

– за непотпуне и неблаговремене пријаве

– за пројекте-манифестације који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности

– за захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним   пројектима-манифестацијама

– за предлоге пројеката-манифестација у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за  пројекат-манифестацију

За суфинансирање пројеката-манифестација на основу Конкурса обезбеђено је: 1.500.000 динара из Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчевa за 2023. годину.

Предлоге пројеката – манифестација послати поштом или доставити у Услужном центру града Панчева  у затвореној коверти са назнаком:

 

 К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  –  МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту животне средине

Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине

Н Е   О Т В А Р А Т И