На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2021. годину бр. II-05-06-16/2021-26 од 11.05.2021. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-3/2021-466 од 11.05.2021. године, град Панчево расписује,

Јавни позив

за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности
средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2021. години

Право учешћа на конкурсу имају средње школе са територије града Панчева, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
За реализацију овог јавног позива средства су планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину у износу од 500.000,00 динара.
Новчана средства средње школе могу користити за :
1. Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који су неопходни за извођење савремене практичне и пројектне наставе, а којима би се постигла одређена заокружена „техничко-тешнолошка и пројектна целина“. Ово би даље требало да допринесе „подизању квалитета наставе“ у школама. Подизање квалитета наставе, од посебног је значаја у средњим стручним школама, које образују ученике за дефицитарна занимања;
2. Набавку опрему за савремено извођење практичне и пројектне наставе као и набавку софтвера који је неопходан за коришћење тражене опреме, машина, алата и уређаја;
3. Уређење и адаптација простора за инсталацију набављене опреме (набавка неопходног намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.). Износ средстава за ове намене не може бити већи од 20% од укупног износа тражених средстава.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 30.06.2021. године.
Пријаве доставити у Услужном центру Градске управе града Панчева у затвореној коверти са назнаком:

Пријава на
Јавни позив
за учешће средњих школа у мери: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2021. години

Град Панчево
Трг краља Петра I број 2-4
26 000 Панчево
Градска управа града Панчева
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Н Е О Т В А Р А Т И !

 

Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2021. години

Пријавни формулар

Изјава – заштита података о личности