Град Панчево расписује:

Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне наставе“ у 2019. години

Право учешће на конкурсу имају средње школе са територије града Панчева, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
За реализацију овог конкурса средства су планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину у износу од 4.000.000,00 динара.

Новчана средства средње школе могу користити за:

  1. Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који су неопходни за савремену наставу, а којима би се постигла одређена заокружена “техничко-тешнолошка целина”. Ово би даље требало да допринесе “подизању квалитета наставе” у школама. Подизање квалитета наставе, од посебног је значаја у средњим стручним школама, које образују ученике за дефицитарна занимања;
  2. Набавку опрему за савремено извођење наставе као и набавку софтвера који је неопходан за коришћење тражене опреме, машина, алата и уређаја;
  3. Уређење и адаптација простора за инсталацију набављене опреме (набавка неопходног намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.). Износ средстава за ове намене не може бити већи од 20% од укупног износа тражених средстава.

Укупан износ тражених средстава подносиоца пријаве не може бити већи од 1.000.000,00 динара.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 25.04.2019. године.