JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA

U GRADU PANČEVU ZA 2018. godinu

Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih godišnjih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

A) Predškolski i školski sport (obrazac , budžet-obrazac, revidirani budžet –obrazac )

B) Sportska rekreacija

V) Sport za osobe sa invaliditetom

G)  Takmičarski sport (obrazac, budžet-obrazac i revidirani budžet –obrazac )

D) Sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva(obrazac,  budžet-obrazac i revidirani budžet –obrazac )

Đ) Organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo

E) Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo u 2018. godini

1. Ciljevi javnog poziva:

 1. Podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom

 2. Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo

 3. Promovisanje sporta kao segment zdravog životnog stila

 4. Podsticanje i podržavanje sporta u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva

 5. Podržavanje rezultata vrhunskog sporta

 6. Promovisanje Grada kroz organizaciju sportskih takmičenja i manifestacija

 7. Promovisanje sportskih programa i projekata od posebnog značaja za grada Pančevo

2. Predmet sufinansiranja programa i projekata

 • Godišnji programi i projekti iz oblasti predškolskog i školskog sporta

 • Godišnji programi i projekti iz oblasti sportske rekreacije

 • Godišnjiprogrami i projekti sportsko-rekreativne aktivnosti osoba sa invaliditetom

 • Godišnji programi i projekti u oblasti takmičarskog sporta

 • Godišnji programi i projekti za sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva

 • Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo

 • Godišnji programi i projekti koji su od posebnog značaja za grad Pančevo

Sredstva za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2018. godinu biće planirana Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu.

U okviru programa i projekata finansijski će biti prevashodno podržani troškovi za:

 • Kotizaciju za takmičenja

 • Prevoz na takmičenja

 • Pripreme takmičara

 • Troškovi sudija i delagata

 • Rekvizite i opremu

 • Zakup termina u sportskim objektima

 • Sportske stručnjake, stručnjake u sportu, trenere, sportiste i administrativne radnike

 • Druge materijalne troškove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim i drugim aktima organa grada Pančeva

3. Opšti uslovi javnog poziva

Pravo na sufinansiranje sportskih programa i projekata ima organizacija koja ispunjava sledeće uslove:

 • Da ima svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva

 • Da postoji i radi najmanje godinu dana (ovaj uslov se ne primenjuje na programe i projekte granskih sportskih saveza i stručnih sportskih udruženja) (član 17. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva“ broj 1/2017)

 • Da su sa uspehom realizovali odobreni program ili projekta, ukoliko su bili nosioci programa ili projekta u 2017.godini kao i da su ispunili svoje ugovorene obaveze prema gradu Pančevu (podneli narativne i finansijske izveštaje o utrošku dobijenih budžetskih sredstava)

 • Da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nema blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nije u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavana za prekršaj ili privredni prestupu vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu (član 18. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva“ broj 1/2017) )

 • Da je ispunila svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 30.11.2017. godine

 • Da podstiče i stvara uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom

 • Da u većoj meri unapređuje kvalitet sporta u segmentu za koji konkuriše

4. Posebni uslovi javnog poziva:

 • Sportske i druge organizacije su u obavezi da imaju urednu i dostupnu dokumentaciju, kao i evidenciju o svom članstvu

 • Sportske organizacije koje konkurišu za segment takmičarskog sporta ostvaruju prednost ukoliko imaju sve selekcije, a moraju biti članice Sportskog saveza Pančevo

 • U segmentu takmičarskog sporta sufinansiraće se samo sportske organizacije koje su prepoznate kao nosioci sportske grane u skladu sa Rešenjem o kategorizaciji organizacija u oblasti sporta u gradu Pančevu (“Službeni list grada Pančeva“ broj 1/2017)

 • Sportske i druge organizacije moraju imati obezbeđeno minimum 10% sopstvenih ili sponzorskih/donatorskih sredstava u odnosu na dobijena sredstava iz budžeta grada Pančeva u toku 2018. godine

 • Sportske organizacije koje su istupile iz sistema takmičenja u 2017. godini, neće se sufinansirati iz budžeta grada za 2018. godinu.

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze definišu se Ugovorom koji zaključuje Gradonačelnik grada Pančeva i korisnik sredstava, a u skladu sa Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu, Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva i drugim propisima.

5. Rok

Rok za predaju konkursne dokumentacije za sufinansiranje godišnjih programa i projekata iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2018. godinu je do 29.decembra 2017. godine).

Prijava sa potpunom konkursnom dokumentacijom predaje se u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a (u vremenu od 8 do 15 časova), sa naznakom: “Javnog poziva za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2018. godinu “ sa nazivom oblasti: predškolski i školski sport, sportska rekreacija, takmičarski sport, sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva, sport osoba sa invaliditetom, organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo i Programe/projekte od posebnog značaja za grad Pančevo. Prijave i potpunu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom » NE OTVARAJ – JAVNI POZIV«

Prijave se mogu dostaviti i preporučenom pošiljkom putem pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

6. Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a i u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I br. 2-4, II sprat, ili na telefon Biljane Mioč broj 064/866-22-90.