На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 1/17 и 30/18) и чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих годишњих активности у области спорта у следећим сегментима:

А) Предшколски и школски спорт (образац, буџет, изјава и сагласност)
Б) Спортска рекреaција (образац, изјава и сагласност)
В) Спорт особа са са инвалидитетом (образац, изјава и сагласност)
Г) Такмичарски спорт (образац, буџет, изјава и сагласност)
Д) Спорт у насељеним местима са територије града Панчева  (образац, буџет, сагласност и изјава)
Ђ) Организација спортских манифестација од интереса за град Панчево (образац, сагласност и изјава)
Е) Програми и пројекти за учешће на Олимпијским играма-ТОКИО 2020 (захтев, сагласност и изјава)
Ж) Програми и пројекти од посебног значаја за град Панчево у 2020.години (захтев, сагласност и изјава)

1. Циљеви јавног позива:

 • Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
 • Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно – педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго
 • Промовисање спорта као сегмент здравог животног стила
 • Подстицање и подржавање спорта у насељеним местима са територије града Панчева
 • Подржавање резултата врхунског спорта
 • Промовисање Града кроз организацију спортских такмичења и манифестација
 • Промовисање спортских програма и пројеката од посебног значаја за града Панчево

2. Предмет суфинансирања програма и пројеката

 • Годишњи програми и пројекти из области предшколског и школског спорта
 • Годишњи програми и пројекти из области спортске рекреације
 • Годишњи програми и пројекти спортско-рекреативне активности особа са инвалидитетом
 • Годишњи програми и пројекти у области такмичарског спорта
 • Годишњи програми и пројекти за спорт у насељеним местима са територије града Панчева
 • Програми и пројекти за реализацију спортских манифестација од интереса за град Панчево
 • Програми и пројекти за учешће спортиста града Панчева на Олимпијским играма-ТОКИО 2020
 • Годишњи програми и пројекти који су од посебног значаја за град Панчево

Средства за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2020. годину биће планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2020. годину.

У оквиру програма и пројеката финансијски ће бити превасходно подржани трошкови за:
– Котизацију за такмичења
– Превоз на такмичења
– Припреме такмичара
– Трошкови судија и делагата
– Реквизите и опрему
– Закуп термина у спортским објектима
– Спортске стручњаке, стручњаке у спорту, тренере, спортисте и административне раднике
– Друге материјалне трошкове у складу са законом, другим прописима и општим и другим актима органа града Панчева

3. Општи и посебни услови позива

 • Право на су/финансирање спортских програма и пројеката имају све спортске организације и друга правна лица, као и појединци у сегменту финансирања спортских стручњака у спортским организацијама и другим правним лицима, које испуњавају следеће услове:
  Да имају својство правног лица са седиштем на територији града Панчева (Испуњеност овог услова подносиоци пријаве и/или захтева доказују достављањем решења АПР-а о регистарцији).
 • Да постоје и раде најмање годину дана. (Испуњеност овог услова подносиоци пријаве и/или захтева доказују достављањем решења АПР-а о регистарцији.)
 • Да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања, да нису у последње две године правоснажном одлуком кажњавани за прекршај или привредни преступ у вези са њиховом делатношћу, финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту. (Испуњеност ових услова подносиоци пријаве и/или захтева доказују достављањем уверења из Прекршајног и Привредног суда.)
 • Да имају искуство у реализацији програмa и пројектa за који подносе пријаву/захтев. (Испуњеност овог услова доказују подносиоци пријаве и/или захтева тако што ће у пријави/захтеву за суфинансирање годишњег програма и пројекта описати досадашња искуства. Давалац средстава задржава право да затражи доказе од подносиоца захтева којима поткрепљују своје тврдње.)
 • Да су испунили своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Панчево, закључно са 30.11.2019. године. (Изјаву о испуњености услова и прихватању обавеза подносиоца пријаве/захтева, односно корисника средстава из Буџета града Панчева за 2020.годину, а давалац средстава може да затражи на увид следеће доказе: плаћене рачуне, потврде или слично, односно сам да прибави доказе од надлежних установа и предузећа.)
 • Да својим пројектом подстичу и стварају услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. (Испуњеност овог услова доказују подносиоци пријаве и/или захтева и то у самом програму или пројекту у делу описа пројекта.)
 • Да у већој мери унапређује квалитет спорта у сегменту за који конкуришу. (Испуњеност овог услова доказују подносиоци пријаве и/или захтева и то у самом програму или пројекту, у делу описа пројекта.)
 • Да је спортска организација која је подносилац пријаве и/или захтева донела одлуку којим су породица са троје и више деце ослобођена плаћања трошкова чланарине за децу узраста до 14 година. (Испуњеност овог услова доказује се достављањем одлуке о ослобађању плаћања трошкова чланарине.)
 • Да је спортска организација која је подносилац пријаве и/или захтева члан Спортског савеза Панчево. (Испуњеност овог услова доказују и подносиоци пријаве и/или захтева, и то достављањем потврде Спортског савеза Панчево да је спортска организација – подносилац пријаве члан Спортског савеза Панчево.)
 • Уплата Градске административне таксе у износу од 124,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17 и 34/18).

4. Рок

Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање годишњих програма и пројеката из области спорта у граду Панчеву за 2020. годину је до 31. децембра 2019. године). Јавни позив ће се објавити у недељном листу „Панчевац“ и на званичној интернет презентацији града Панчева, (www.pancevo.rs).

Пријава са потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а (у времену од 8 до 15 часова), са назнаком: “Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката из области спорта у граду Панчеву за 2020.годину“ са називом области: предшколски и школски спорт, спортска рекреација, такмичарски спорт, спорт у насељеним местима са територије града Панчева, спорт особа са инвалидитетом, организација спортских манифестација од интереса за град Панчево, Програми и пројекти за учешће на Олимпијским играма-ТОКИО 2020 и Програми и пројекти од посебног значаја за град Панчево.

Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом » НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ«

Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

5. Додатне информације

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 8 до 15 часова у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2-4, II спрат, или на телефон Биљане Миоч број 064/866-22-90.