На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник Републике Србије“ број 112/2015) и Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године („Службени гласник Републике Србије“ број 66/2023), Комисијa за  процену штете на породичним стамбеним објекатима у својини грађана настале услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године (у даљем тексту Комисија) објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ

I    Позивају се грађани са територије града Панчева да пријаве шатету коју су претрели на својим породичним стамбеним објектима услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току  месеца јула 2023. године

II  Грађани штету могу пријавити у року од 30 дана од дана објављивања овог позива, закључно са 27. септембром 2023. године.

III   Пријава се подноси у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године („Службени гласник Републике Србије“ број 66/2023).

Пријава настале штете се подноси у Градском услужном центру Градске управе града Панчева, на прописаном обрасцу који је саставни део овог позива.

IV Подносиоци пријава су дужни да уз пријаву поднесу и Законом прописану документцију наведену у обрасцу пријаве штете (доказ о становању на адреси на којој је пријављена штета, подаци из катастра непокретности, рачун за струју, фотокопија личне карте власника-подносиоца пријаве, фотокопија картице текућег рачуна власника-подносиоца пријаве). Образац пријаве штете је објављен на сајту града Панчева www.pancevo.rs или се може преузети лично у Градском услужном центру Градске управе града Панчева.

Пријаве упућене ван прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, неће се разматрати од стране Комисије.

Све додатне информације у вези са јавним позив, можете добити позивом броја телефона 013/354-354.

V  Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Градске управе града Панчева, на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs и на огласним таблама месних заједница у насељеним местима на територији града Панчева.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU STETE Obrazac prijave – Prijava stete

Obrazac prijave – Prijava stete