JAVNI POZIV

za podnošenje zahteva za dodelu  besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2022. godini i prvoj polovini 2023. godine  – grupe sedišta 1, 2 i 3 za prevoz dece od 9 do 36 kg

Pozivaju se roditelji ili staratelji sa teritorije grada Pančeva čija su deca rođena u 2022. i prvoj polovini 2023. godine (od 01.01.2022.godine do 30.06.2023.godine), da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila.

I Kriterijumi za dodelu besplatnih dečijih autosedišta

  1. Prebivalište roditelja ili staratelja na teritoriji grada Pančeva;
  2. Posedovanje putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja

    ili staratelja.

II Potrebna dokumentacija koja se prilaže prilikom podnošenja zahteva:

  1. Popunjen obrazac zahteva (prijavni formular)
  2. Dokaz o prebivalištu roditelja/staratelja na teritoriji grada Pančeva (fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu);
  3. Dokaz o posedovanju putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja ili staratelja (očitana saobraćajna dozvola vozila ili overeni kupoprodajni ugovor za vozilo);
  4. Izvod iz matične knjige rođenih za dete (fotokopija), odnosno izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu ukoliko roditelj/roditelji imaju tri i više dece (fotokopije izvoda);
  5. Dokaz na osnovu kojeg se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta jednom roditelju nakon razvoda braka, odluka suda o vršenju roditeljskog prava i sl.)
  6. Izjava i Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (dato u prilogu – Obrazac 1 i Obrazac 2)

III  Dodatne informacije

Obrazac zahteva (prijavni formular) i izjave (Obrazac 1 i Obrazac 2) se mogu preuzeti na pisarnici Gradske uprave grada Pančeva (šalteri 1 ili 2) ili sa zvanične internet prezentacije grada Pančeva (www.pancevo.rs Konkursi i javni pozivi).

Popunjen obrazac zahteva (prijavni formular) sa pratećom potrebnom dokumentacijom i potpisanom izjavom se predaje na pisarnici Gradske uprave grada Pančeva ili putem pošte na adresu Grad Pančevo, Gradska uprava, ulica Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo, sa naznakom Prijava na javni poziv za dodelu besplatnih autosedišta za decu, Komitetu za bezbednost saobraćaja grada Pančeva, koji će vršiti proveru dokumentacije i rangiranje pristiglih zahteva.

Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva (www.pancevo.rs).

Rok za podnošenje zahteva je od 08.02.2024. do 19.02.2024. godine.

Neblagovremeni, nepotpuni i zahtevi koji ne ispunjavaju tražene uslove neće biti razmatrani.

Odluka o dodeli besplatnih autosedišta biće doneta na osnovu redosleda pristiglih prijava, a u slučaju da je broj blagovremenih i urednih prijava veći od broja raspoloživih autosedišta, prednost će imati samohrani roditelji i roditelji sa troje i više dece.

Izabrani roditelji/staratelji biće obavešteni o datumu obuke za pravilno korišćenje dečijih autosedišta, nakon koje će se vršiti podela istih.

Prilog:

– Obrazac zahteva, Prijavni formular

– Izjava i Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (Obrazac 1 i Obrazac 2)

Izjava stranke po čl. 103 ZUPa – Odeljenje za saobraćaj

Saglasnost za koriscenje LP