На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист града Панчева“, број 38/12 и 21/13), Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ради остваривањa права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање у 2017. години

I Право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање има лице које испуњава следеће услове :

 1. има својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом

 2. има пребивалиште на територији града Панчева

 3. није остварио укупан приход у претходној години, који прелази износ просечне годишње бруто зараде на нивоу града Панчева

 4. не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства-супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи или усвојилац и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана – куће где станује.

II Право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање стиче се на основу следећих доказа (документи не смеју бити старији од шест месеци) :

 1. Формулар-пријава за остваривање права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање (можете преузети овде или у Услужном центру Градске управе града Панчева

 2. Образац 1 – изјава (можете преузети овде или у Услужном центру Градске управе града Панчева)

 1. Уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцију

 2. доказ о пребивалишту

 3. потврда Пореске управе Филијале Панчево о пријави укупног прихода

 4. потврда Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима, Жарка Зрењанина 19 Панчево,

 5. Оверена изјава о броју чланова заједничког породичног домаћинства.

III Рок, начин објављивања и достављања пријаве:

Пријаве на позив се могу поднети закључно са 30.12.2016. године

Пријаве са доказима се достављају путем Услужног центра Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4 , са назнаком:

за“ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ради остваривање права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање „

Јавни позив je објављен и у Недељнику „Панчевац“. Све додатне информације могу се добити: лично – у канцеларији 204, на телефон 308-906, или путем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.