На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „ОДСКОЧНА ДАСКА – Подршка становању и активној социјалној инклузији осетљивих група у Панчеву / STEPPING STONE – Support to housing and active social inclusion of vulnerable groups in Pančevo“, број UNOPS-SHAI-2021-Grant-005, закљученог дана 02.07.2021. године између Града Панчева и УНОПС-a, члана 2 Правилника о критеријумима за  избор сарадника за помоћ и подршку породици и начину рада Комисије за избор сарадника за помоћ и подршку породици у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА од дана 29.09.2021. године (у даљем тексту: Правилник) и тачке III Решења о образовању Комисије за за избор сарадника за подршку и помоћ породицама осетљивих група у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА бр. II-06-020-3/2021-978 од 11.10.2021. године, Комисија за избор сарадника за подршку и помоћ породицама осетљивих група у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА (у даљем тексту Комисија), дана 19.10.2021. године расписује:

                                                                                                                ЈАВНИ ПОЗИВ

                                                     за избор сарадника за подршку и помоћ породицама из осетљивих група

                                                                                      у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА

 

 1. Предмет јавног позива

Пројекат ОДСКОЧНА ДАСКА (у даљем тексту Пројекат) има за циљ обезбеђење подршке стамбеном збрињавању и активној социјалној инклузији кроз услугу сарадника за помоћ и подршку породицама из осетљивих категорија становништва које су циљна група Пројекта и корисници  пакета подршке (стамбених и социо-економских), и то 9 жена жртава породичног насиља и њихових породица, 3 особе са инвалидитетом и њихових породица и 1 изузетно сиромашна, вишечлана породица са територије града Панчева.

Предмет Јавног позива за избор сарадника за подршку и помоћ породицама из осетљивих група у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА (у даљем тексту: Јавни позив) је избор стручних лица који ће у оквиру наведеног Пројекта пружати подршку стамбеном збрињавању и активној социјалној инклузији кроз услугу породичног сарадника.

Услуга сарадника за помоћ и подршку породици ( у даљем тексту: породични сарадник) има за циљ унапређење капацитета 13 одабраних породица ради ефикасније активне социјалне инклузије. Породични сарадници су од значаја за кориснике пакета подршке јер им пружају помоћ и подршку при остваривању права, испуњавању основних потреба и повезивању са заједницом.

Расположива средства по овом Јавном позиву обезбеђена су из донаторских средстава Програма UNOPS EU SHAI и буџета Града Панчева и износе укупно  16.887 ЕУР.

 

 1. Опис услуге

Сврха иновативне услуге породичног сарадника  у оквиру Пројекта је психо-социјална подршка за 13 корисника и њихових породица одабраних на јавном позиву за избор корисника пакета донаторске помоћи. Ову услугу реализоваће два стручна лица која ће претходно проћи обуку за породичног сарадника. Обука намењена породичним сарадницима имаће за циљ да стручна лица стекну знања и вештине потребне за рад са циљним групама Пројекта.

Поред личне психо-социјалне подршке, породични сарадници ће такође помоћи свакој  породици да остваре мининимум 8 контаката са заједницом, 8 контаката са званичним институцијама и минимум 2 контакта са потенцијалним послодавцима.

Услуга ће се спроводити  на територији града Панчева у трајању од 8 месеци од избора корисника пакета донаторске помоћи.

Породични сарадници у оквиру свог ангажовања имају дужности које обухватају активности планирања, реализације услуге и извештавања, и то следеће:

 1. Похађање обуке за породичне сараднике
 2. Упознавање са социо-економском анамнезом породице
 3. Учешће у изради породичних планова подршке
 4. Теренске посете породици
 5. Индивидуални рад са породицом/члановима породице
 6. Заступање у заједници односно подршка у остваривању контаката и права на услуге у заједници
 7. Креирање и координација екстерне мреже сарадника породице
 8. Праћење стања локалних ресурса и услуга
 9. Обављање консултација са партнерима пројекта
 10. Анкетирање корисника према инструкцијама Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево                (на почетку и на крају ангажовања) и обрада анкете
 11. Вођење евиденције и документације
 12. Двомесечно извештавање о статусу реализације планова породичне подршке
 13. Учешће у промоцији Пројекта

 

 1. Право учешћа

Право учешћа на Јавном позиву имају особе које испуњавају следеће обавезујуће опште услове:

 1. да је држављанин Републике Србије (доказ: уверење о држављанству);
 2. да има пребивалиште на територији града Панчева (доказ: потврда о пребивалишту или очитана лична карта уколико је лична карта са чипом, или фотокопија обе стране личне карте уколико је лична карта без чипа);
 3. да поседује диплому VII степена стручне спреме у складу са Законом о високом образовању, образовног усмерења: дипломирани/мастер социјални радник, дипломирани/мастер психолог и дипломирани/мастер специјални педагог (доказ: фотокопија дипломе или оверена фотокопија уверења о дипломирању);
 4. да има најмање 3 године искуства у раду у области социјалне заштите (доказ: фотокопија уговора о радном ангажовању/делу, потврда о волонтирању и сл.);
 5. да поседује важећу Лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити (доказ: фотокопија Лиценце);
 6.  да није осуђиван/под истрагом (доказ: потврда Основног суда у Панчеву да није осуђиван и потврда Полицијске управе Панчево да није под истрагом, обе не старије од шест месеци).

Осим општих обавезних услова, подносилац пријаве на Jавни позив може да испуњава и посебне услове који се додатно бодују, а за које се  прилажу следећи докази:

 1. да је обучен за рад са жртвама породичног насиља (доказ: потврда о похађању обуке/едукације),
 2. да је обучен за рад са особама са инвалидитетом (доказ: потврда о похађању обуке/едукације),
 3. да је обучен за рад са децом из социјално угрожених породица (доказ: потврда послодавца) ,
 4. да има искуство у раду са жртвама породичног насиља (доказ: потврда послодавца),
 5. да има искуство у раду са особама са инвалидитетом (доказ: потврда послодавца),
 6. да има искуство у раду са децом из социјално угрожених породица (доказ: потврда послодавца),
 7. да има претходно искуство учешћa у пројектима  (доказ: потврда о учешћу у пројекту),
 8. да има возачку дозволу Б категорије (доказ: копија возачке дозволе).

 

 1. Потребна документација

Приликом конкурисања на Јавни позив, сви подносиоци пријава морају да доставе следећу документацију:

 1. Попуњен и потписан образац пријаве са пратећим изјавама;
 2. Радну биографију;
 3. Докази о испуњености услова из члана Позива.
 4. Мотивационо писмо

Документацију из тачке 3. и 4. овог Јавног позива, која се подноси у фотокопији, није потребно оверавати, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред горе наведених доказа, Комисија може од подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе  или по службеној дужности прибавити и друге доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

 1. Начин бодовања

Ред првенства за одабир 2 породична сарадника за помоћ и подршку породицама осетљивих категорија у оквиру Пројекта утврђује се на основу броја бодова које подносилац пријаве на Јавни позив оствари према Правилнику.

Уколико два или више подносиоца пријаве на Јавни позив имају исти број бодова, предност на ранг листи  има подносилац пријаве на Јавни позив према критеријумима у наведеном редоследу:

1) стручно лице има завршене обуке за рад са жртвама породичног насиља и особама са инвалидитетом,

2) дужина искуства у раду са жртвама породичног насиља и/ или  особама са инвалидитетом.

 

 1. Поступак избора

Поступак за избор породичних сарадника спроводи Комисија.

Комисија се образује решењем Градоначелника града Панчева.

Комисија има непаран број чланова и сва три партнера Пројекта могу делегирати своје представнике за чланове.

Комисија поступа по Правилнику и утврђује текст Јавног позива, обрасце јавног позива и модел уговора и расписује Јавни позив за избор сарадника за помоћ и подршку породица.

Комисија вреднује и рангира пристигле пријаве и доноси Одлуку о избору сарадника за помоћ и подршку породицама.

Одлуку Комисије потписује председник Комисије.

 

 1. Поступак евалуације

Комисија отвара пристигле пријаве и врши проверу формалне исправности.

Комисија неће разматрати пријаве које су:

 • неблаговремене (пријаве које су поднете након истека рока Јавног позива),
 • недопуштене (пријаве поднете од стране лица које нису предвиђена јавним позивом, односно на које се циљеви позива и намена средстава не односи),
 • непотпуне и неразумљиве (пријаве писане руком, пријаве уз које нису приложени сви потребни докази и документација о испуњавању обавезујућих услова).

Ако је пријава неразумљива или непотпуна у делу који се односи на услове за додатно бодовање, Комисија може позвати подносиоца пријаве да лично достави појашњења или допуни тражену документацију у року не краћем од 3 дана, уз упозорење на последице.

Након разматрања пријава и провере података, као и допуне непотпуних пријава, Комисија врши бодовање и рангирање у складу са мерилима из чл. 7 Правилника.

Комисија утврђује ранг листу и доноси Одлуку о избору кандидата коју објављује на огласним таблама и званичним интернет страницама Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево и Града Панчева, са назначеним роком за приговор од 8 дана.

Подносилац пријаве може уложити приговор на своје место на ранг листи Градоначелнику града Панчева, путем Комисије, у року од 8 дана од дана објаве Одлуке о избору корисника. Решење Градоначелника по приговору је коначно.

Уколико Градоначелник града Панчева уважи поднети приговор, у року од 3 дана од дана доношења решења о приговору, Комисија ће по потреби изменити ранг листу и коначну Одлуку о избору кандидата објавити на огласним таблама и званичним интернет страницама Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево и града Панчева.

Два одабрана стручна лица закључују Уговор о делу са Градом Панчево као носиоцем пројекта.

 

 1. Друге важне информације

Подносиоци пријава су у обавези да Комисију обавесте о свим променама које  наступе од момента подношења пријаве до доношења Одлуке, а које су од значаја за пријаву на Јавни позив.

Наводи из изјава подносиоца пријаве на Јавне позив могу бити предмет провере од стране Комисије за избор кандидата за породичне сараднике, у складу са законским ограничењима.

 1. Подношење пријава

Јавни позив је отворен од 19.10.2021. године до 2.11.2021. године.

Образац пријаве и пратеће прописане изјаве доступне су на огласним таблама и званичним интернет страницама Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево  и града Панчева.

Пријавни образац и пратећа документација достављају се у затвореној коверти на писарници Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево или путем поште на адресу:

Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево

Филипа Вишњића 16

26 000 Панчево

са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ –  за Јавни позив за избор кандидата за породичне сараднике у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА”.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 2.11.2021. године.

 

 1. Додатне информације о јавном позиву

Додатне информације о Јавном позиву и подршку при попуњавању образаца и комплетирању пријаве могу се добити током трајања Јавног позива у Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево од контакт особe Јасне Вујичић на адреси: Филипа Вишњића 16, канцеларија број 19, путем телефона 062- 806 15 96 или путем и-мејл адресе: jasna.vujicic@czrpancevo.rs .

Obrazac prijave na Javni poziv za saradnike

Obrazac motivacionog pisma Javni poziv za saradnike

Pravilnik za izbor korisnika