Na osnovu člana 10., stav 1. Pravilnika o radu Komisije broj III-08-550/2019 od 13.01.2020. godine Komisija za realizaciju pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u reseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i pomoć u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju (u daljem tekstu Komisija), raspisuje

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima kupovinom seoske kuće sa okućnicom

PREDMET OGLASA

I

Predmet Javnog poziva je dodela sredstava namenjenih za pomoć interno raseljenim licima, dok su u raseljeništvu, koja žive na teritoriji Grada (u daljem tekstu: Korisnik) kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom maetrijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju (u daljem tekstu: Pomoć).

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu koji ne može biti veći od RSD 1.400.000,00 (jedan milion četiri stotine hiljade dinara) po porodičnom domaćinstvu korisnika i to: RSD 1.200.000,00 (jedan milion dvesta hiljada dinara) za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i RSD 200.000,00 (dvesta hiljada dinara) za nabavku pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnoso odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju.

Izabrani korisnik Pomoći može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju.

Ukoliko korisnik ne učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene, a vrednost kuće prelazi iznos od RSD 1.200.000,00 (jedan milion dvesta hiljada dinara) prijava se odbija.

Ukoliko korisnik učestvuje sopstvenim sredstvima, a vrednost seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju prelazi iznos od 1.800.000,00 (jedan milion osam stotina hiljada dinara) prijava se odbija.

II

Podnosilac prijave na javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. da je Podnosilac prijave bio ili je evidentiran kao interno raseljeno lice (poseduje legitimaciju interno raseljenog lica);
 2. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji grada Pančeva, u momentu objavljivanja Javnog poziva (opciono);
 3. da su Podnosilac prijave i članovi prodičnog domaćinstva smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;
 4. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;
 5. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na AP Kosovu i Metohiji;
 6. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na AP Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambeno pitanje;
 7. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;
 8. da seoska kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju kojom Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;
 9. da je seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:
  – nepokretnost koja je preduzeta iz zemljišnih knjiga ili
  – nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
  – nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
  – nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekta ili
  – da je predmetna seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.
  Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 9) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica (u daljem tekstu: Odluka).
 10. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

Komisija donosi odluke o dodeljivanju pomoći na osnovu merila za izbor korisnika i kriterijuma ugroženosti navedenih u Pravilniku o radu Komisije.

Prijave na javni poziv mogu se dobiti u Povereništvu za izbglice grada Pančeva ili se preuzeti na sajtu grada Pančeva, a sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti lično preko pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, ili poštom na adresu:

Gradska uprava grada Pančeva
Trg Kralja Petra I br.2-4
26000 Pančevo

sa naznakom „Za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – interno raseljena lica

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa 18.02.2020. godine.

Pančevo, 20.01.2020. godine.