Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују,

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање почетницима/почетницама у бизнису у 2023. години  

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање – филијала Панчево ради оснивања неког облика предузетниуштва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту.

Субвенција за самозапошљавање представља de minimis државну помоћ.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 150.000,00 динара до 500.000,00 динара у зависности од новорегистроване делатности и висине оправданих трошкова и улагања исказаних у бизнис плану.

Субвенције се могу користити искључиво за набавку опреме, машина, репро материјала и резервних делова, адаптацију простора и плаћања пореза и доприноса у првој години посоловања (максимално за 3 месеца) и не могу се користити за куповину возила или мобилних телефона.

Незапослено лице/односно новоосновани привредни субјект који оствари право на субвенцију за самозапошљавање дужан је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање и измирује све јавне приходе најмање 12 месеци, почев од дана потписивања уговора о додели субвенција.

Мере за остваривање и унапређивање родне равноправности подразумевају стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада, запошљавања и самозапошљавања и др. те ће се приликом одабира кандидата узимати у обзир приоритет укључивања што више жена у меру „Додела субвенција почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање“ уколико су претходно испуниле основне критеријуме из јавног позива. Корисници који буду укључени у ову меру уједно ће користити и Програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању).

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Националној служби за запошљавање- филијала Панчево, Војводе Радомира Путника 20, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs и са сајта Националне службе за запошљавање- филијала Панчево , са назнаком за „Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису самозапошљавање у 2023. години“.

За све потребне информације у вези са подношењем захтева, заинтересовани се могу обратити Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева путем телефона 013/308-961 или путем електронске поште gordana.ciric@pancevo.rs или Пеђи Левнајићу из НСЗ Филијале Панчево број телефона 013/306-840_емаил pedja.levnajic@nsz.gov.rs

Национална служба ће током трајања Јавног позива организовати више обука о отпочињању бизниса. Сви заинтересовани за учествовање у инструктивној обуци треба да се јаве својим саветницима у Националној служби- филијала Панчево.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева и сајту Националној служби за запошљавање- филијала Панчево и биће отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.09.2023. године

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање почетницима/почетницама у бизнису у 2023. години  

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Изјаве