На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2023. годину бр.II-05-06-15/2023-8 од 16.03.2023. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2023-390 од 22.03.2023. године, град Панчево расписује, Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2023. години. 

Програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) намењен је незапосленим лицима која ће бити одабрана на посебном Јавном позиву за доделу субвенције почетницима у бизнису самозапошљавање 2023. годинe.

Програм ће спроводити један пружалац услуга (самостално или у партнерству највише три пружаоца услуга) који ће бити одабран по овом јавном позиву.

Програм обухвата пружање услуга правно-финансијског саветовања Корисника програма, у трајању од најдуже 12 месеци, односно реализацију следећих пројектних задатака:

  • пружање информација о изменама релевантних закона, правилника и упутстава;
  • информације и савети везани за пореске обавезе и пореске олакшице;
  • упознавање са процедурама и условима пословања неког од облика обављања делатности и посебним условима које је неопходно испунити за обављање одређених врста делатности;
  • информације о надлежностима одговарајућих инспекцијских служби;
  • стручна помоћ у припреми бизнис планова, пројекцији економских и новчаних токова; анализи ризика финансирања;
  • савети за превазилажење проблема текуће и дугорочне неликвидности;
  • рачуноводствене и књиговодствене услуге;
  • архивирање пословне документације;
  • израда извештаја о утрошку средстава на име субвенције добијене од града Панчева који обавезно мора да садржи уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева о измиреним обавезама по основу јавних прихода, уверење Министарства финансија/пореске управе о измиреним јавним порезима и финансијско рачуноводствену документацију о правдању утрошених средстава у складу са наводима из бизнис плана.

Пријава за подношење предлога пројекта се подноси у Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs , са назнаком за „Јавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању)“ у 2023. години.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 20.05.2023. године.

Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2023. години;
Пријава за подношење предлога пројекта у оквиру Јавног позива пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2023. години;

ПРИСТАНАК ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Zaključak Gradonačelnika grada Pančeva