Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују, 

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2023. години

Мера активне политике запошљавања Стручна пракса у 2023. години  подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Мере за остваривање и унапређивање родне равноправности подразумевају стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада, запошљавања и самозапошљавања и др. с тога приоритет за укључивање у меру „Стручна пракса“ имају првенствено жене, особе са инвалидитетом, Роми и мади до 30 година живота.

Мера се спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Град Панчево (у даљем тексту: Град) финансира програм најдуже 12 месеци у случају када се програм спроводи у складу са законом. У случају када се програм спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, Град програм финансира у трајању:

– до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом класификација;

– до 9 месеци за лица са са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ;

– до 12 месеци за лица са са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подносе послодавци, (као и лица која се први пут оспособљавају за самостални рад у струци), надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта Града www.pancevo.rs или са сајта Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.

За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани послодавци као и заинтересована незапослена лица могу се обратити Националној служби за запошљавање – филијала Панчево или Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева, трећи спрат, канцеларија 303.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, до утрошка расположивих средстава а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 30.06.2023. године.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2023. години
Захтев за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања Стручна пракса у 2023. години

Пристанак за обраду података